Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Dipl A-terapeut (ATU), alkohol- och drogterapeut

 

Kunskaperna om alkohol- och drogterapi är skrämmande låga på många håll. De som tror sig behärska missbruksområdet når sällan samma goda resultat som våra A-terapeuter! Speciellt elever med andra akademiska yrken uppskattar utbildningen som fortbildning.

A-terapeuter behövs överallt – på behandlingshem, i öppenvård, företagshälsovård, psykiatri, kriminalvård, skolor, kyrkor och på andra håll!

Det borde vara självklart att vid varje vårdcentral fanns en eller flera alkohol- och drogterapeuter. Precis lika självklart som att där finns läkare och sjuksköterskor som har sina specialiteter.

Glädjande är att efterfrågan på alkohol- och drogterapeuter ökar. Alltfler privatpraktiserande alkohol- och drogterapeuter etablerar sig som kan ta emot, även anonymt, utan långa väntetider. Deras klienter söker ofta hjälp för ångest, stress och livsfrågor kombinerat med missbruk och beroende. De arbetar med människors ofta förekommande problem och har en gedigen kompetens grundad i flera olika terapi- och behandlingsalternativ.

En professionell alkohol- och drogterapeut från Bergströms har multifaktoriella kunskaper som innebär att man kan bedöma problembilden, förutsäga behandlingsutfall, planera olika behandlingar, använda flera olika behandlingsprogram, göra successiva utvärderingar och behandlingsanpassningar samt resultatutvärdera. Därtill samverkar alkohol- och drogterapeuter ofta med andra yrkesgrupper som kan vara värdefulla för klienternas tillfrisknande.

Utbildningen framhåller en helhetssyn på människan. Fokus ligger på centrala beteendevariabler som beroende och missbruk men även på fysiska, sociala, psykiska och existentiella variabler, där ångestbehandling är en viktig del.

"Utbildningen har varit mycket bra. För mig blev det en stor personlig utveckling att gå denna utbildningen. Som resultat har jag nu eget företag och egen mottagning i Södertälje. Jobbar först och främst med anhöriga och deras problematik."
Bitte Sandblom, kursdeltagare

Utbildningens innehåll

  • Fyra olika behandlingsprogram
  • Modern matchning
  • Multivariat perspektiv
  • RePro-konceptet
  • AngCop, ångesthantering

Titeln

Genomgången utbildning berättigar till titeln Diplomerad A-terapeut SJI.

Cirka 2000 personer har samma diplom. De diplomerade A-terapeuterna anses internt inom behandlingsvärlden ha den mest kvalificerade utbildning som finns då det gäller just behandling av missbruk och beroende. De kallar sig ofta alkoholterapeut, drogterapeut, beroendeterapeut eller alkohol- och drogterapeut, men utbildningstiteln är A-terapeut. Den titeln särskiljer våra elever från andra! När de får arbeta efter sina kunskaper och förmågor ger det ovanligt goda behandlingsresultat.

"Heltäckande och inspirerande. Jag har haft mycket nytta av kunskapen jag förvärvat. Jag har glädje av den både i arbetet som anställd och i min privata verksamhet."
Gun Hanses Göransson, kursdeltagare

Målgrupp

Utbildningen utformades ursprungligen som fortbildning för t ex socionomer, sjuksköterskor, psykologer, diakoner, pedagoger. Även som påbyggnadsutbildning för behandlingsassistenter och andra inom vård och behandling är utbildningen mycket eftertraktad.

Som elev ser vi gärna den som kan ta till sig fördjupade kunskaper om behandlande, förebyggande och efterbehandlande arbete – allt i syfte att stödja människor till ett bra och fungerande liv.

Varje sökandes lämplighet för utbildningen och yrket bedöms individuellt. Den som inte har någon utbildning i ämnesområdet får räkna med att lägga mer tid på studierna. Vi har idag inga formella krav på tidigare utbildning.

Utbildningen räknas som eftergymnasial och håller högskolekvalié motsvarande minst 90 högskolepoäng.

Relaterade artiklar