Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Affärsmässighet i projekt

Som kundprojektledare, men även i andra typer av projekt, har projektledaren en nyckelroll i att hantera kunder, avtal, förändringar i scope, cash-flow mm. Affärsmässighet i projekt ger dig stöd och verktyg att hantera tillvaron och att ligga steget före problemen.

Efter utbildningen kommer du att:

 • Ha kunskap och viktiga insikter för att ta nästa steg i karriären som projektledare och framgångsrikt driva större, mer komplexa projekt.
 • Ha utvecklat din kompetens inom väletablerade tekniker för planering, genomförande, uppföljning samt avslut av mer komplexa projekt t.ex.Earned Value Management och optimering av projektets cash-flow.
 • Ha förståelse projektledarens affärsmässiga roll som sträcker sig utanför förmågan att navigera inom kostnad, tid och omfattning.
 • Bättre förstå och hantera de krav som ställs på en projektledare som ledare, coach och moderator
 • Ha lärt dig nyttiga tekniker för att bättre tillgodose projektets olika intressenter

Kursbeskrivning

Genom att som projektledare ta en affärsmässig och offensiv roll kan man i större utsträckning bidra till organisationens verksamhetsmål. Kursen Affärsmässighet i projekt är en värdefull påbyggnad för erfarna projektledare. I kursen får du som projektledare redskap för att arbeta i mer komplexa projekt som t.ex. väletablerade tekniker för planering, genomförande, uppföljning och avslut. Kursen introducerar även program som ett sätt att samordna projekt.

Kursen blandar teori och praktik, och innehåller bl.a. ett praktikfall som ger en utmärkt möjlighet att praktisera de nya kunskaperna.

Moment

 • Projektledarens affärsmässiga roll
 • Business Case och Offert
 • Hantera risker och ta tillvara möjligheter
 • Kontrakt och avtal
 • Projektledarens olika roller och nödvändiga kompetenser
 • Entreprenörskap – se förändringar och förslag som en möjlighet
 • Hantera projektets intressenter
 • Projektets cash flow
 • Att leda förändring
 • Distinkta projektavslut
 • Styra, leda och delta i program
 • Earned Value Management

Målgrupp

Projektledare, väl förtrogna med projektledningens grunder, som är reda att ta nästa steg i sin karriär.

Relaterade artiklar