Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

 Arbetsrätt

RiVe Juridiska Byrå genomför utbildningar inom arbetsrätt åt såväl arbetsgivare, fackförbund som övriga särskilda intresseorganisationer. Det kan vara ett mellanstort företag som behöver utbildning i den grundläggande arbetsrätten, stora HR sektioner på mellanstora eller stora företag eller särintresse grupper från utlandet vars syfte är att överväga etablering på den svenska marknaden.

Vi har färdiga utbildningar i framförallt arbetsrätt, avancerad förhandling och arbetsmiljöfrågor men kan även skräddarsy innehållet utifrån önskemål från klienten.

RiVe Juridiska byrå är en specialistbyrå inom arbetsrätt och har mångårig erfarenhet av tillämpningar av lag och praxis. Vi ger under utbildningen en tydlig bild av hur du som arbetsgivare bör agera i frågor om anställningar, uppsägningar och omplaceringar. Utbildningen vänder sig i första hand till dig som har ansvar för personal eller kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor på annat sätt. Utbildningen fokuserar på arbetsrättens centrala delar och ger grunderna inom arbetsrätten.
Du erhåller kunskap och kompetens att hantera arbetsrättsliga frågor på ett professionellt sätt för att minska risken för kostsamma erfarenheter när du agerar i egenskap av arbetsgivare. Det innebär att du kommer lära dig tillämpa regler och avtal inom LAS samt hur du som arbetsgivare bör agera, för att förhindra eventuella tvister och skydda verksamheten mot kostsamma lösningar.

Utbildningsmoment

-Anställning och avtal
-Lagstiftning
-Grunder för uppsägning och avsked
-Skyldigheter / rättigheter som arbetsgivare och arbetstagare
-MBL

Vi erbjuder även en fördjupningsutbildning i Arbetsrätt med följande utbildningsmoment:

-Konkurrensklausul i anställningsavtal
-Sekretessförbindelser
-Delägaravtal
-Vd avtal
-Särskild lojalitet för vissa chefs och andra förtroende befattningar
-Omorganisation och arbetsbrist
-Bevisbördans placering
-Verksamhetsövergång
-Skadeståndskrav och tvister
-Samförståndslösningar

Vi har färdiga utbildningar i framförallt arbetsrätt, avancerad förhandling och arbetsmiljöfrågor men kan även skräddarsy innehållet utifrån önskemål från kunden där utbildningen förläggs till anpassad utbildningsort . Ni är välkomna att höra av er vid intresse för ytterligare information om RiVe Juridiska Byrås utbildningar.

 

Relaterade artiklar