Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Arbetsrätt vid övergång av verksamhet, Advokatsamfundet

När en verksamhet eller del av en verksamhet övergår från en arbetsgivare till en annan aktualiseras en rad arbetsrättsliga frågeställningar med koppling till 6 b § anställningsskyddslagen. Begreppet övergång av verksamhet innebär att den som biträder bl.a. vid en inkråmsöverlåtelse behöver ingående kunskaper om det arbetsrättsliga regelverket. Under den senaste tiden har det kommit ett flertal klargörande domar från Arbetsdomstolen och EU-domstolen som gäller begreppet övergång av verksamhet och innebörden av det villkorsskydd för arbetstagare som följer av reglerna.

Vid kursen behandlas bl.a. följande frågor:

  • Vad innebär begreppet övergång av verksamhet – kan överlåtelse av en hyresrätt bli övergång av verksamhet?
  • Vilka produktionsresurser har störst betydelse när det gäller vad som är en övergång av verksamhet?
  • Hur ska en övertalighetssituation behandlas hos överlåtare respektive förvärvare av rörelsen?
  • Vilka möjligheter har en förvärvare att förändra villkoren för de anställda och vad kan konsekvenserna bli?
  • Vad händer med ett kollektivavtal som har varit bindande för överlåtaren?
  • Vilka särskilda praktiska frågor med koppling till kollektivavtal aktualiseras hos förvärvaren?

Relaterade artiklar

Ansök till Arbetsrätt vid övergång av verksamhet, Advokatsamfundet


 
×