Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Arbetsrätt

Norstedts Juridik har en anrik historia som sträcker sig snart 50 år tillbaka i tiden, sedan 1967. Vi erbjuder kvalificerad fortbildning för dig som dagligen arbetar med juridiska frågeställningar. Vår historia som en av Sveriges första utbildningsstiftelser har inneburit att vi först och främst värdesätter en hög kvalité på våra kurser, den traditionen tummar vi inte på.

Arbetsrätt 1

Det vardagliga arbetet inom organisationerna har samtidigt i allt större utsträckning delegerats. Många har fått arbetsuppgifter som inbegriper att tolka och tillämpa arbetsrättsliga regler. Samtidigt har det blivit viktigt även för andra befattningshavare att ha grundläggande kunskaper inom arbetsrättens område.

Rehabiliteringsskyldigheten – vilka skyldigheter gäller idag och var går gränsen? (Frukostseminarium)

Syftet med seminariet är att ur ett praktiskt perspektiv ge dig som deltagare en koncentrerad genomgång av ämnet på ett tidseffektivt sätt. 

Arbetsrätt 2 – fördjupning

Under kursen utvecklas många av de frågor som behandlas under Arbetsrätt I och deltagande förutsätter därför praktisk erfarenhet samt förkunskaper motsvarande Arbetsrätt 1.

Arbetsrättsliga förhandlingar

Under kursen kommer vi att noggrant gå igenom förutsättningarna för den allmänna förhandlingsskyldigheten enligt 10 § MBL, arbetsgivarens skyldighet att begära förhandling enligt 11 och 13 §§ MBL och medverkande i förhandlingar. Vi går även igenom förberedelse och genomförande av förhandlingen såsom arbets- och tidsplaner, protokoll, tystnadsplikt och editionsskyldighet samt förhandlingens avslutande. Även regelsystemet för lönetvister, överläggningar enligt lagen om anställningsskydd och annan arbetsrättslig lagstiftning kommer att beröras.

Skäligt omplaceringserbjudande (Frukostseminarium)

Syftet med seminariet är att ur ett praktiskt perspektiv ge deltagaren en koncentrerad genomgång av ämnet på ett tidseffektivt sätt.

Arbetsrättsprocessen – att processa i arbetsrättsliga tvister

Speciella tvistlösningssystem för arbetsrättsliga tvister finns i många länder och så även här i Sverige. Vi har en speciell lagstiftning och även en särskild domstol, Arbetsdomstolen, som ofta är såväl första som sista instans samt prejudikatinstans. Den som processar i arbetsrättsliga frågor måste ha god kännedom om de materiella arbetsrättsliga reglerna och de speciella tillämpningsproblem som ofta uppstår i praktiken.

Offentlighet och sekretess i offentlig förvaltning

Hanteringen av uppgifter är en fråga som berör alla myndigheter. I svensk rätt styrs skyddet för uppgifter i offentlig verksamhet av tre principer, yttrandefriheten, offentlighetsprincipen och sekretesskyddet för allmänna respektive enskilda intressen. Denna kurs ger en översikt över sekretesskyddets syften, struktur och begränsningar.

Relaterade artiklar