Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Arbetstid, direktivet, kollektivavtalen och arbetstidslagen

Förbundsjuristen Henric Ask och doktoranden Erik Grahn diskuterar arbetstidsdirektivet och de tillämpningsproblem som kan uppstå på grund av direktivet och ny praxis om EU-rättens företräde. Föreläsare och kursdeltagare vrider och vänder på svåra tillämpningsfrågor och praktiska problem. Välkommen!

Arbetstidsdirektivet reglerar hur svensk rätt ska behandla vissa tillämpningsfrågor. Direktivet har genomförts genom ändringar i arbetstidslagen och kollektivavtal kan i sin tur innehålla avsteg från arbetstidslagen. EU-domstolen har dock gett direktivet ett starkt företräde framför nationell lag och nationella avtal i vissa fall. Under kursen kommer deltagarna lära sig hur direktivet kan användas för att säkra och försvara kollektivavtals giltighet eller ifrågasätta kollektivavtal om arbetstid, i vilka fall måste lag och avtal tolkas direktivkonformt när det kan undvikas.

Kursen behandlar bland annat:

  • Fördjupning om arbetstidsdirektivets effekt i svensk rätt på lag och kollektivavtal
  • Risker och fallgropar vid träffande av kollektivavtal om arbetstid
  • Ett praktiskt förhållningssätt till arbetstidsdirektivets företräde
  • Gruppdiskussion om definitionen av arbetstid i svåra fall
  • Registrering av arbetstid, hur bra koll måste arbetsgivaren ha?
  • Fördjupad kunskap om jour, beredskap och nattarbete
  • Hur förhåller sig arbetstidsregleringen till frågor om lön?

Kursen vänder sig till lokala och centrala arbetsrättsliga förhandlare, skyddsombud, utredare och jurister som stöter på arbetstidsfrågor i sitt arbete, personalansvariga i stora och mellanstora verksamheter.

Erik Grahn är för närvarande doktorand i civilrätt vid Uppsala universitet. Han har lång erfarenhet av arbetsrätt, främst som arbets- och processjurist på LO-TCO Rättsskydd. Vidare är han medförfattare till boken Anställdas integritetsskydd och till Lexinokommentaren till arbetstidslagen.

Henric Ask är förbundsjurist hos LO-TCO Rättsskydd. Som ombud för anställda och fackförbund har han erfarenhet från arbetsrättsliga processer vid Arbetsdomstolen och allmänna domstolar samt från brottmål och skadeståndsmål vid allmänna domstolar. Han har även drivit processer i arbetsmiljöfrågor i förvaltningsdomstol, bland annat i Högsta förvaltningsdomstolen.

Relaterade artiklar