Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Asylrätt

Kursen ger dig fördjupad kunskap och konkreta verktyg för att kvalitativt och systematiskt kunna tillvarata dina klienters rättigheter under asylprocessen. Kursen har ett tydligt ombudsperspektiv och ett fokus på effektiv argumentation i ljuset av svensk och internationell praxis. Varmt välkommen!

Kursbeskrivning

Om en asylsökande har gått igenom den svenska asylprocessen och fått avslag hela vägen ska han eller hon lämna landet. Om det trots allt finns skyddsskäl som inte har beaktats fullt ut eller mycket slarvigt, kan i så fall Europadomstolen göra något och hur går det i så fall till? Om det är fråga om en familj som riskerar att splittras eller inte får återförenas, kan Europakonventionens bestämmelser aktualiseras i en sådan situation?

Kursens första moment ger vägledning för hur man som ombud vänder sig till Europadomstolen och hur man konkret och effektivt kan använda sig av konventionen och Europadomstolens praxis som verktyg i sin argumentation.

Kursens andra moment är inriktat på bevisfrågor i den ordinarie asylprocessen. Vilka skäl brukar anföras mot den asylsökande? Vilka är de relevanta rättskällorna och vad säger dessa om bedömning av skyddsbehov, familjeanknytning m.m.? Vad kan tala för respektive mot den enskilde? Detta moment innehåller även en gruppövning och diskussioner kring denna.

I helhet får du fördjupad kunskap och konkreta verktyg för att kvalitativt och systematiskt kunna tillvarata en asylsökandes rättigheter under, och efter, asylprocessen. Kursen har både ett ombudsperspektiv och ett domstolsperspektiv. Effektiv argumentation i ljuset av relevanta rättskällor är fokus för kursen.

KURSEN BEHANDLAR BLAND ANNAT FÖLJANDE PROGRAMPUNKTER

  • Europakonventionens ställning i svensk rätt.
  • När i asylprocessen kan man använda sig av Europakonventionen?
  • Hur klagar man till Europadomstolen och hur ser processen ut efter att prövning har beviljats?
  • Migrationsverkets utredningsansvar? Vad ska den asylsökande visa och hur?
  • Vilka beviskrav gäller och när kan bevislättnadsregeln "benefit of the doubt" användas?
  • Vilka dokument behövs och vilken betydelse har en asylsökandes identitet?
  • Vilka är de centrala rättskällorna och hur kan de praktiskt användas i argumentationen?

Föreläsare

Louise Dane, jur. kand och doktorand i offentlig rätt, inriktning mot migrationsrätt och barnrätt.
Björn Berselius, Kammarrättsråd, Migrationsöverdomstolen

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är advokat eller verksam som offentligt biträde i asylprocessen.

Relaterade artiklar

Ansök till Asylrätt, VJS Karnov Group


 
×