Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Atex Grund

ATEX Grund ger djupare kunskaper om de krav på arbetssäkerhet som ställs i riskområden med explosiv atmosfär.

Beskrivning

Vid hantering av brandfarliga gaser eller vätskor kan det bildas en explosiv atmosfär i anslutningen till hanteringen. Explosionsfarlig miljö kan uppstå där t.ex. brandfarliga lösningsmedel hanteras, eller där torrt och finfördelat damm förekommer.

I anläggningar, där en explosionsfarlig miljö kan förekomma, ska en riskbedöm-ning och zonklassning ha genomförts samt explosionsskyddsdokument för anläggningen skapats. Det är även viktigt att välja rätt utrustningar och säkra arbetsmetoder. ATEX Användardirektiv för arbete i explosionsfarlig miljö har varit tvingande sedan 1 juli 2006.

Kursen ger goda kunskaper om de krav som ställs på arbetssäkerhet för riskområde med explosiv atmosfär. Vi tar upp gällande regler och föreskrifter samt hur du kan uppfylla kraven genom att t.ex. följa standarder och handböcker.

Vi förklarar innebörden av reglerna om ”Utrustningar för explosionsfarlig miljö”, AFS 1995:5, hur zonklassning kan ske och hur explosionsskyddsdokument skapas. Vi går igenom gällande regler och föreskrifter samt hur man kan uppfylla kraven genom att t.ex. följa olika standarder och handböcker.

För vem passar utbildningen?

Miljö- och arbetsmiljösamordnare, projektledare och konsulter eller annan person som beställer, ska genomföra, eller delta vid framtagande av riskbedömningar.

Kursmål

Efter genomförd kurs har du fått djupare kunskaper om de krav på arbetssäkerhet som ställs i riskområden med explosiv atmosfär.
Kursöversikt

  • Omfattning och krav.
  • Riskbedömning enligt direktivets krav.
  • Zonklassning.
  • Explosionsskyddsdokument.
  • Standarder och andra hjälpmedel.

Om utbildaren

Teknikutbildarna är en av Sveriges bredaste och mest erfarna utbildare inriktad mot teknikföretag. Vi har lärarledd utbildning och e-learning inom arbetsmiljö, elektrikerutbildning, elsäkerhet, elbehörighet, automation, ekonomi/projekt, energi/fastighet, materialhantering, mätteknik/ritningsläsning och underhåll/produktion.

Relaterade artiklar
Läs mer & anmäl
Dela / Spara