Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Att undvika och utnyttja preskription i arbetsrätten


Kursen ger dig en genomgång av systematiken och reglerna om preskription i lag och kollektivavtal och den praxis som utvecklats i domstol.

Kursbeskrivning

Att navigera rätt bland de många arbetsrättsliga tidsfristerna är inte lätt, men nödvändigt för den som sysslar med arbetsrätt. Det gäller oavsett om du är förhandlare på arbetsgivar- eller arbetstagarsidan, om du har hand om personalfrågor i ett företag, om du är förbundsjurist, advokat med uppgiften att företräda en arbetstagare eller en arbetsgivare i en arbetsrättslig tvist. Det krävs goda kunskaper för att rättsförluster skall kunna undvikas i rättstvister.

Vi har med vår bok ”Preskription i arbetsrätten” skapat en handledning som ger en god vägledning i de svåra avsnitten i det arbetsrättsliga regelverket om preskription. Boken är med andra ord både karta och lots på preskriptionens farleder i syfte att undvika kostsamma grundstötningar. Vi kommer att använda boken som kursmaterial.

Under kursen får du en grundläggande genomgång av systematiken och reglerna om preskription i lag och kollektivavtal och den praxis som utvecklats i domstol.

KURSEN BEHANDLAR BLAND ANNAT FÖLJANDE PROGRAMPUNKTER

  • Allmänt om systemet för konfliktlösning på svensk arbetsmarknad och förhållandet mellan regler i lag, avtal, förhandlingar mm
  • Viktiga begrepp om preskription och var regler om preskription finns som har betydelse för arbetsrättsliga krav
  • Allmän preskription enligt preskriptionslagen
  • Preskriptionsregler i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) och i kollektivavtal rent allmänt
  • Preskriptionsregler i lagen om anställningsskydd (LAS) och i annan arbetsrättslig lag såsom semesterlagen, diskrimineringslagen, föräldraledighetslagen m.m.
  • Dessutom behandlas frågor rörande preskriptionsinvändning, en tvists identitet och förlängd tidsfrist enligt Arbetsdomstolens rättspraxis
  • Regler och principer angående preskription inom Europarätten

Föreläsare

Bo Ericson har som ombud erfarenhet från arbetsrättsliga processer vid Arbetsdomstolen och allmänna domstolar.
Stellan Gärde är jurist och författare till boken "Rättsgrunder för skadestånd vid kränkning".

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, jurister, ombudsmän och andra fackliga företrädare, personalchefer och personalfunktionärer.


Relaterade artiklar

Ansök till Att undvika och utnyttja preskription i arbetsrätten, VJS Karnov Group


 
×