Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Brandskyddsprojektering – brandskyddsdokumentation enligt BBR

Byggnaders totala brandskydd fastställs till stor del i samband med projekteringen, därför är det viktigt att kunskapsnivån är hög hos dig som arbetar med brandskyddsprojektering eller på annat sätt involveras i brandskydd i byggprocessen.

Avsnitten i Boverkets Byggregler (BBR) uppdateras regelbundet och återges i Brandskyddsföreningens handbok Brandskydd i Boverkets byggregler.

Här ger vi dig en bred och djup kunskap om innehållet i BBR 23 avseende Brandskydd. Du får verktyg för att upprätta en brandskyddsdokumentation och för att arbeta med brandskyddsprojektering. Utbildningen ger också en inblick i hur riskhantering och brandskydd ska behandlas i plan- och byggprocessen.

Mål

Efter utbildningen ska deltagarna kunna tillämpa kraven i Boverkets byggregler avseende brandskydd.

Utbildningen uppfyller utbildningskrav i Norm för Brandprojektör, SBF 2004:1. Utbildningen omfattar krav enligt förenklad dimensionering.

Innehåll

 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Plan- och bygglagen
  – Brandskydd i byggprocessen
 • Brandteori och brandförlopp
 • Boverkets byggregler
  – Allmänna förutsättningar
  – Brandtekniska klasser
  – Utrymning vid brand
  – Brandspridning inom och mellan byggnader
  – Möjlighet till räddningsinsats
  – Brandskydd vid ändring av byggnad
 • Bärförmåga vid brand
 • Projektering och brandskyddsdokumentation

Regelgenomgång varvas med aktuell forskning, slutsatser från brandutredningar och dimensioneringsexempel. Projekteringsövningar och upprättande av brandskyddsdokumentation kommer att genomföras som grupparbeten. Enklare individuella elevuppgifter förekommer.

Avsedd för

Dig som vill ha och behöver fördjupad kunskap om byggnadstekniskt brandskydd, till exempel arkitekter, konstruktörer, projektledare, bygglovhandläggare, byggnadsinspektörer, räddningstjänstens tillsynsförrättare och projektörer av brandskyddsinstallationer.

Relaterade artiklar

Ansök till Brandskyddsprojektering – brandskyddsdokumentation enligt BBR, Brandskyddsföreningen


 
×