Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Bygglov idag – genomgång av lagstiftning, rättsfall, nyheter och aktuella dagsfrågor


Bygglovet är en av de viktigaste funktionerna som finns inom en kommun. Att få eller inte få bygglov påverkar inte bara den som vill ha bygglov utan även grannar och omgivningen i övrigt. Gränsdragningsproblematik uppstår ofta i gränsen mot de åtgärder som endast kräver anmälan eller som inte kräver någonting alls.

Kursen Bygglov idag – genomgång av lagstiftning, rättsfall, nyheter och aktuella dagsfrågor inleds med en kortfattad allmän orientering om tillämplig lagstiftning såsom PBL och PBF. Därefter behandlas de relevanta bygglovsavsnitten i framförallt 2, 8 och 9 kapitlet PBL med fokus på vilka åtgärder som kräver bygglov samt vad som krävs för att bygglov skall kunna beviljas. Vidare behandlas kommunens hantering av bygglovsansökningar och deras möjligheter till ingripanden för det fall något går fel. Intressanta rättsfall och praxis behandlas löpande under föreläsningen. Extra fokus läggs vidare vid de senaste årens nyheter i lagstiftningen.

Målgrupp

Kursen riktar sig till verksamma handläggare och jurister främst inom kommuner och länsstyrelser, men passar även för advokater och de som arbetar inom entreprenad- och bygg m.fl.

Kursledare

Kursledare är advokat Johannes Holmgren, Landahl Advokatbyrå. Johannes är expert inom området med mer än 10 års erfarenhet av ämnet. Han håller ett stort antal kurser inom PBL och är bl.a. med och föreläser i ämnet vid certifiering av kontrollansvariga och särskilt sakkunniga inom tillgänglighet.

Programpunkter

  • Allmänt om relevant lagstiftning
  • Vilka åtgärder kräver bygglov och vad krävs för att bygglov skall beviljas?
  • Något om detaljplaner
  • Avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen
  • Utformnings- och egenskapskrav på byggnader
  • Tekniska egenskapskrav
  • Varsamhetskrav m.m.
  • Kommunens handläggning och tillsyn
  • Övriga nyheter inom området
Relaterade artiklar