Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Certifikat Kredithantering, FEI

En heltäckande introduktionskurs. 
Korrekta kreditbedömningar för att undvika kundförluster kan vara helt avgörande för företagets framgång. FEI:s Certifikat i Kredithantering är en introduktionsutbildning för dig som arbetar med olika kreditsituationer i organisationen. Du får praktiska kunskaper om hur företaget på bästa sätt kan hantera, utveckla och optimera sin kreditförsäljning Dels för att uppnå högsta möjliga lönsamhet på befintliga affärer, dels skapa förutsättningar för nya.

Kursen vänder sig till alla som arbetar företagets kreditförsäljning, till exempel kredithandläggare, reskontrapersonal, samordnare eller andra medarbetare på ekonomiavdelningen. Kursen är också relevant för egenföretagare, chefer, säljare och andra som är direkt eller indirekt är involverade i företagets kreditaffärer. Kursen kräver inga särskilda förkunskaper inom redovisning.

Utbildningen Certifikat Kredithantering ger dig kunskap och verktyg för att du ska kunna hantera de dagliga kreditfrågorna på ett effektivt, säkert och lönsamt sätt.

Fokus på tekniker och metoder.
Du får en helhetssyn på kreditområdet. I kursen ingår teoriavsnitt, men fokus ligger på tillämpning av tekniker och metoder. Du lär dig genom verklighetstrogna praktikfall och genom att relatera till din arbetssituation.

Efter kursen skall du:
 • förstå hur kredithantering fungerar i praktiken
 • känna till de viktigaste nyheterna inom kreditförsäljningsområdet
 • kunna göra grundläggande analyser av företag och dess räkenskaper
 • ha insikter i kreditbedömning och kredituppföljning
 • kunna utforma en kreditstrategi
 • ha kunskap att agera i obestånds- och konkurssituationer
 • ha förståelse för etiska ställningstaganden
Utformning för yrkesverksamma 
Certifikat i Kredithantering är utformad för att passa dig som har ett krävande heltidsarbete. 
Du kan välja att läsa kursen på två sätt:
 • en kväll i veckan under tolv veckor.
 • dagtid i två tredagarsmoduler, totalt sex dagar.
Mellan passen/blocken läser du litteratur och bedriver självstudier. 

Tentamen 
Frivillig tentamen ges efter sista lektionstillfället. För att erhålla FEI:s Certfikat i Kredithantering krävs godkänd tentamen samt minst 70% närvaro på kursen. 

Kursinnehåll Certifikat kredithantering

 • Grunderna i kredithantering 
  Det inledande avsnittet ger en introduktion till kreditförsäljningsprocessen; hur kreditfrågor ska hanteras och samordnas internt i företaget för att säkra betalningar. Vidare ges en första inblick i hur kreditstrategi gentemot kund kan utformas med utgångspunkt i risk, säkerhet, kundprofil, lagstiftning och praxis.
 •  Att analysera företag och dess räkenskaper 
  Du får lära dig hur man läser, förstår och analyserar ett företags räkenskaper och räknar på nyckeltal. Målet är att du ska kunna göra en korrekt bedömning av ett företags nuvarande och framtida resultat, ställning och likviditet. Icke-finansiell information som är relevant vid analys ingår också i avsnittet.
 •  Kreditbedömning och kredituppföljning 
  Detta avsnitt tar upp olika kreditbedömningsmetoder och hur de kan anpassas efter situation. Du får konkreta verktyg att bedöma både privatpersoner och företags kreditvärdighet. Dessutom behandlas hur du fortlöpande följer upp och bevakar dina kreditkunder. 
 •  Att utforma en kreditstrategi 
  En rätt utformad kreditstrategi ska bidra till företagets lönsamhet och långsiktiga tillväxt. Arbetet med att ta fram en strategi utgår i en analys av företaget, kunder och omvärlden .
 •  Konkurs- och obeståndshantering 
  Hur agerar vi när vi befarar att ett kund inte förmår att betala sina förfallna skulder? Avsnittet täcker bland annat förmånsrättens betydelse och det praktiska förloppet vid obeståndssituationer. Rättsfall och praktiska exempel är en viktig del i undervisningen.
 •  Etik och mångfald 
  Detta avsnitt tar upp etiska frågeställningar och dilemman som uppstår i affärssammanhang i allmänhet och vid kreditsituationer i synnerhet. Vidare behandlas mångfaldsfrågor i samma perspektiv; för att lyckas i morgondagens konkurrens måste mångfald - människors olika bakgrunder och tankesätt ? välkomnas.
Relaterade artiklar

Ansök till Certifikat Kredithantering, FEI


 
×