Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

ICF Ackrediterad Diplomutbildning i Coaching

Utbilda dig till professionell diplomerad coach!

En avancerad utbildning som syftar till ICF ACC-certifiering.
Akademi Coachstjärnan AB erbjuder dig, som vill arbeta som coach eller vill använda coaching i din yrkesroll, en diplomutbildning av hög kvalitet. Diplomutbildningen är ackrediterad (ACSTH), kvalitetsgranskad och godkänd av ICF International Coach Federation. Utbildningens innehåll utgör den teoretiska grunden för att kunna ansöka om internationell certifiering på ACC-nivå enligt ICF. Med vår ackrediterade coachutbildning blir du automatiskt godkänd på teoridelen när du ansöker om internationell certifiering. Se vidare: www.coachfederation.org. Utbildningsdagarna förläggs till 5 utbildningstillfällen à 2 dagar. Även andra upplägg kan förekomma.

Diplomutbildning Stockholm vinter-vår 2013 15 februari
Diplomutbildning Göteborg vinter-vår 2013 25 februari
Diplomutbildning Helsingborg vinter-vår 2013 27 februari
Diplomutbildning Falun vår-sommar 2013 15 mars
Diplomutbildning Linköping vår-sommar 2013 22 mars
Diplomutbildning Östersund vår-sommar 2013 25 mars
Diplomutbildning Umeå vår-sommar 2013 11 april
Diplomutbildning Stockholm vår-sommar 2013 12 april
Diplomutbildning Sundsvall vår-sommar 2013 18 april
Diplomutbildning Intensiv Stockholm sommar 2013 24 juni

Målgrupper:

Utbildningen vänder sig till dig som:
 • arbetar professionellt med kommunikation och samtal i syfte att motivera och utveckla andra (chefer/ledare, lärare/utbildare, säljare, terapeuter, handledare etc)
 • vill yrkesutbilda dig till coach
 • vill arbeta som interncoach på ditt företag
 • vill komplettera din CV med coachkompetens
Lär dig att coacha! Utvecklas i ditt arbete! Coacha egna klienter!
Motivera andra till ökat lärande, bättre resultat och meningsfull utveckling!

Utbildningens mål

Denna coachutbildning ger dig de kunskaper och färdigheter du behöver för att coacha andra både professionellt och privat. Efter genomgången utbildning och godkänt slutprov samt 100 egna coachingtimmar kan du som önskar gå vidare mot internationell certifiering.

Läs mer om certifiering...

Beskrivning av utbildningen

Utbildningens pedagogiska grundsyn är upplevelsebaserad inlärning med effektiv coachträning och kortare föreläsningar/genomgångar med utrymme för utbyten av erfarenheter och reflektioner. En stor del av utbildningen ägnas åt coachande samtalsträning i par och triader och att få feedback på egna prestationer. Grow-modellen och lösningsfokuserad coaching är utgångspunkter. Coachingförebilder är de internationellt kända coacherna: John Whitmore, Timothy Gallway och Thomas J. Leonard.

Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat. Att få andra att växa och vilja är en av grundstenarna i coaching. Coachingens rötter återfinns inom den humanistiska psykologin. Coaching är idag ett av de kraftfullaste verktygen inom ledarskap och professionella samtal i yrkeslivet.

En coach hjälper individer/grupper att:
 • Förbättra sina prestationer, fördjupa sitt lärande och utveckla sin livskvalitet.
 • Frigöra sin potential och använda sina styrkor till fullo.
 • Nå personlig mognad genom ökad självinsikt.
 • Framtidsfokusera och lösa problem.
 • Åstadkomma önskade resultat och nå personliga mål/visioner.
 • En coach lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback.

Lärare

Kännetecknande för Akademi Coachstjärnans lärare är innehav av akademisk högskoleutbildning inom det pedagogiska området och innehav av internationell certifiering inom coaching. På varje utbildning eftersträvas minst 2 lärare samt någon gästföreläsare. Examinatorerna på diplomeringsdagen är PCC-certifierade eller likvärdig kompetens.
Antal elever: 9 - 18

Utbildningens upplägg
 • Etik och professionalitet
 • Coachingöverenskommelsen
 • Skapa förtroende och närhet
 • Coachingnärvaro
 • Aktivt lyssnande
 • Kraftfulla frågor
 • Direkt kommunikation
 • Skapa medvetenhet
 • Utforma handlingar
 • Planera och sätta mål
 • Framsteg och ansvarstagande
Läs mer om de av ICF utarbetade kärnkompetenserna. Utbildningen är indelad i 5 kursavsnitt. I vart och ett av kursavsnitten får du kunskap om och möjlighet att praktisera de 11 professionella kärnkompetenserna.
 • Coachingens fundament
 • Coachingrelationen / Den personliga coachrollen
 • Coaching ”Live” – Effektiv samtalsträning
 • Lärande, resultat och utveckling
 • Livsbalansen

Ur innehållet

Coachingens historik och teoretiska referensramar
ICF:etiska riktlinjer; coachens etik och professionalitet
Värdingar, attityder och viljans betydelse
Empatibegreppet
Aktivt lyssnande
Effektfullt frågande
Samtalsanalys och samtalets olika faser
Lösningsfokuserad coaching
The Inner game of coaching
"Building your coaching Practice" - En heldag med coaching kring att starta / utveckla din coachingverksamhet och olika marknadsföringsstrategier
Coaching i näringslivet
Gruppcoaching
Certifieringsträning
Relaterade artiklar