Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Den nya vattenrätten

Kursen ger dig en bredare kunskap angående miljöbalkens bestämmelser om påverkan på vattenmiljön i allmänhet, och belyser särskilt de kommande nya reglerna om tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten och prövning av vattenkraftverksamheter. Välkommen!

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att bredda kunskapen angående miljöbalkens bestämmelser om påverkan på vattenmiljön i allmänhet, och särskilt belysa de kommande nya reglerna om tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten och prövning av vattenkraftverksamheter.

Inledningsvis ges en introduktion till miljöbalkens reglering av verksamheter och åtgärder som påverkar vatten. Vi går också igenom reglerna om miljöfarlig verksamhet, samråd enligt 12 kap. miljöbalken och förorenade områden samt via den traditionella vattenrätten till vattenförvaltningens bestämmelser om miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram.

Därefter sker en fördjupning av de nya, kommande bestämmelserna om tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten samt prövning av vattenkraftverksamheter.

KURSEN BEHANDLAR BLAND ANNAT:

  • En ny vattenrätt – en exposé över miljöbalkens reglering av verksamheter med påverkan på vatten
  • Ny, kommande lagstiftning om tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten
  • Prövning av vattenkraftverksamheter – nya förutsättningar

Föreläsare

Joakim Kruse, Miljörättsjurist och vattenvårdsdirektör, Vattenmyndigheten Bottenhavet.

Målgrupp

Kursen riktar sig till miljörättsjurister, advokater, domare i mark- och miljödomstolar, konsulter och handläggare vid myndigheter och kommuner som berörs av och tillämpar olika regler om påverkan på vatten.

Relaterade artiklar

Ansök till Den nya vattenrätten, VJS Karnov Group


 
×