Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Den nya visselblåsarlagen

Den nya visselblåsarlagen trädde i kraft den 1 januari 2017 och är ännu relativt oprövad. Vi går igenom hur lagen ska tillämpas så att fler får närmare kännedom om den.

Kursbeskrivning

Den nya visselblåsarlagen är ganska ny och oprövad. Det finns därför ett intresse att närmare få kännedom om lagen och hur den ska tillämpas.

Lagen kritiserades en hel del i samband med att den skulle genomföras. Vi kommer att nämna denna kritik och vad den handlade om. Vi kommer även att jämföra lagen och propositionen med utredningsförslaget. En viss typ av problematiseringar kommer att ske såsom vad som gäller i förhållandet mellan regler om tystnadsplikt och lojalitet i anställningsavtal och kollektivavtal å ena sidan och lagens skydd å andra sidan.

KURSEN BEHANDLAR BLAND ANNAT FÖLJANDE PROGRAMPUNKTER

  • Lagens syfte
  • Vilka arbetstagarkategorier som omfattas av skyddet; vad gäller t.ex. för inhyrd arbetskraft eller en entreprenadanställd i olika situationer och för dem som inte omfattas av lagen om anställningsskydd
  • Lagen är ett komplement till det skydd mot repressalier som kan gälla på annan rättslig grund. Vi går därför igenom de andra grunderna och i vad mån det finns skillnader mellan en offentliganställd och en privatanställd arbetstagare. Praxis från Arbetsdomstolen som har gällt frågan vilket skydd lagen om anställningsskydd kan ge när en anställd offentliggör missförhållanden hos arbetsgivaren kommer att redovisas. Praxis från Europadomstolen kommer även att beröras
  • Vilka repressalier som avses
  • En förutsättning för skyddet är att det larmas om allvarliga missförhållanden. Vad innebörden är i detta begrepp tas upp under kursen
  • Vilken betydelse det har för skyddet om det handlar om interna larm, larm till arbetstagarorganisation eller externa larm
  • Undantag från skyddet vid brott som den larmande själv gör sig skyldig till
  • Regler om skadestånd, bevislättnad och om rättegången

Föreläsare

Henric Ask är förbundsjurist hos LO-TCO Rättsskydd och har som ombud för anställda och fackförbund erfarenhet från arbetsrättsliga processer vid Arbetsdomstolen och allmänna domstolar samt från brottmål och skadeståndsmål vid allmänna domstolar.

Bo Ericson är förbundsjurist hos LO-TCO Rättsskydd och har som ombud erfarenhet från arbetsrättsliga processer vid Arbetsdomstolen och allmänna domstolar.

Målgrupp

Kursen riktar sig till chefer, ledare och HR ansvariga samt skyddsombud/arbetsmiljöombud och andra fackliga förtroendemän. Den vänder sig även till jurister inom arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt ombudsmän och fackliga förtroendemän inom fackliga organisationer plus alla som funderar och arbetar i organisationer under högt förändringstryck.

Relaterade artiklar

Ansök till Den nya visselblåsarlagen, VJS Karnov Group


 
×