Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Det nya anställningsskyddet - 2022 års reformer av LAS


Anställningsskyddet - hörnstenen i arbetsrätten - förändras kraftigt 2022. Forskarna Niklas Selberg och Erik Sjödin föreläser engagerat och pedagogiskt om det nya rättsläget. Välkommen!

Genomgripande förändringar av anställningsskyddslagen med stor inverkan på arbetsgivare och arbetstagares träder ikraft 2022. Ändringarna kommer från två håll: dels genomförs de svenska arbetsmarknadsparternas förslag som ska ”modernisera” LAS, dels genomförs EU:s arbetsvillkorsdirektiv 2019/1152/EU. De många lagändringarna ökar anställningsskyddslagens komplexitet och det kommer att föreligga ett stort behov av att uppdatera sina kunskaper om anställningsskydd.

Utöver genomgången av de enskilda ändringarna i anställningsskyddslagen uppmärksammas ett antal övergripande problem: kollektivavtalets nya roll och arbetsmarknadsparternas handlingsutrymme att förhandla fram lösningar, de nya förutsättningarna för förlikningsförhandlingar i uppsägningstvister, reformens inverkan på rättskälleläran och juridisk problemlösning med inslag av både EU-rätt och kollektivavtalsreglering.

Kunskaper om det nya rättsläget är av omedelbar nytta för alla som har att bedöma problem kring såväl anställningsavtalets ingående som vid uppsägning.

Kursen behandlar bl.a.:

  • 2022 års ändringar av LAS såvitt gäller frågor vid anställningens ingående, bl.a. heltid som norm, motivering för deltid, informationsskyldighet och anställningsformer.
  • 2022 års ändringar av LAS såvitt gäller nya regler för att stärka långtidsinhyrdas ställning, hyvling i turordning, parallellanställning, begäran om övergång till annan anställningsform.
  • Hur 2022 års ändringar i LAS påverkar arbetsgivarens möjlighet att säga upp med anförande av sakliga skäl enligt 7 § LAS (arbetsbrist och personliga skäl).
  • Grunderna för det nya semi-dispositiva anställningsskyddet med genomgång av tillgänglig kollektivavtalsreglering.
  • Konkreta tillämpningsråd kring sakliga skäl-bedömningen samt hyvling och omplaceringsskyldighet.
  • Genomförandet av EU:s arbetsvillkorsdirektiv i svensk arbetsrätt och EU-rättens inverkan på LAS och anställningsavtalet.

Kursen riktar sig till personer som arbetar med frågor kring anställningsskydd på advokatbyrå, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, arbetsrättsjurister och även andra som jobbar med HR/personalfrågor. Deltagande på kursen förutsätter att du har grundläggande kunskaper om anställningsskydd.

Niklas Selberg är jur.dr i civilrätt och universitetslektor vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Selbergs forskning handlar bl.a. om den rättsliga regleringen av arbetsmarknaden och relationerna mellan arbetsgivare och arbetstagare, samt arbetskraftsmigration, arbetsmiljö och diskriminering. Ett särskilt forskningsintresse avser rättssystemet i relation till den s.k. gig-ekonomin, automatisering, algoritmer och robotisering. På juristprogrammet undervisar Selberg bl.a. i olika arbetsrättsliga ämnen, bolagsrätt samt juridisk teori och metod.

Erik Sjödin är docent i civilrätt och undervisar i och forskar om arbetsrätt vid Institutet för social forskning.


Relaterade artiklar