Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Detaljplaner

Kursen ger dig en bredare kunskap angående miljöbalkens bestämmelser om påverkan på vattenmiljön i allmänhet, och belyser särskilt de kommande nya reglerna om tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten och prövning av vattenkraftverksamheter. Välkommen!

Kursbeskrivning

En ny ordning för detaljplanen gäller sedan början av 2015. Det finns också ett antal frågor där det ska ske ett samspel mellan miljöbalken och plan- och bygglagen (PBL).

Målet är att du som deltagare på kursen bland annat ska få med dig verktyg för hur man hanterar miljöfrågor i detaljplan samt verktyg för hur strandskyddet ska hanteras vid detaljplaner och MKB. Du ska få förståelse för hur exploateringsavtal påverkar planeringen.

KURSEN BEHANDLAR BLAND ANNAT FÖLJANDE PROGRAMPUNKTER

  • Miljöbedömning och kravet på miljökonsekvensbeskrivning, hur hanteras detta i detaljplanen? Vilket samspel finns med en tillståndsprocess?
  • Miljöansvar, går detta att reglera i detaljplan?
  • Strandskydd – vilken betydelse har strandskyddet vid detaljplanering?
  • Riksintressen, något att titta närmare på vid planering?
  • Vi lyfter också frågor om exploateringsavtal, som exempelvis:
  • Vilka frågor kan ingå i ett exploateringsavtal?
  • Vilka lagregler styr exploateringsavtal?
  • Vilken parallell tillämpning sker av olika lagregler och principer för tolkning när det gäller exploateringsavtal?
  • Vad innebär samrådsplikt i detaljplaneprocessen samband med exploateringsavtal?

Föreläsare

Pia Pehrson är advokat och delägare i Foyen Advokatfirma. Hon har en bakgrund i Vattenfallkoncernen och är specialiserad på miljörätt och speciell fastighetsrätt.

Relaterade artiklar

Ansök till Detaljplaner, VJS Karnov Group


 
×