Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och informationDIPLOMKURS I STYRELSEARBETE

Stockholm, 23-24 april
Malmö, 2-3 maj

Detta är en kombination av Grundkurs i styrelsearbete och Fördjupningskurs i styrelsearbete. Den riktar sig till de kvinnor och män som behöver en grund och även till dem som har erfarenhet och vill fördjupa sina kunskaper. Utbildningen tar upp hur ett företag styrs och hur arbetsordningen ser ut. Dessutom ingår delar som ordförandens roll, tidiga varningssignaler för dåligt styrelsearbete, revisorns roll, vad säger lagen om styrelsearbete och skadeståndsansvar, etik och moral i styrelsearbete mm. Utbildningen är upplagd med flera praktiska övningar och grupparbeten samt bygger på ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte av styrelsearbete i praktiken. Den avslutas med en inlämningstentamen. Det är en redovisning av att man inhämtat kunskapen i kurslitteraturen och skall redovisas inom 6 veckor efter utbildningstillfället.

Kursinnehåll:

• Strategi och affärsplan
• Att bygga kapital
• Vad säger lagen om styrelsearbete
• ABL 29 ang styrelseansvar
• Skadeståndsfrågor
• Kontrollbalansräkning
• Checklista för ny styrelseledamot
• Ansvarsförsäkring
• Svensk kod för Bolagsstyrning
• Etik och moral
• Ersättning för styrelsearbete
• Etc
• Genomgång av styrelsens roll
• Styrelseordförandens roll
• Vad säger lagstiftningen
• Dagordning/Protokoll
• Arbetsordning för styrelsen
• VDs rapportinstruktion
• Revisorns roll och förutsättningar för revision
• Förvaltningsrevision kontra redovisningsrevision
• Bokföringsskyldighet
• Årsredovisningslagen
• Risker
• Utdelning

Diplom utfärdas efter genomförd utbildning och godkänd inlämningstentamen.

Krav på förkunskaper:

Behov av en grund i styrelsekunskap eller av uppfräschning och fördjupning av kunskaperna. Ett intresse av att delta i erfarenhetsutbytet om hur man kan förbättra styrelsearbetet i styrelserummet. Deltagarna ska ha satt sig in i den kurslitteratur som skickas ut innan utbildningsstart.

Relaterade artiklar