Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och informationDiplomkurser i StyrelseekonomiDIPLOMKURS I EKONOMI FÖR LEDNING OCH STYRELSE 1

Skaka liv i årsredovisningen - få siffrorna att tala klarspråk

Stockholm, 12-13 mars

Utbildningen visar på sambanden mellan verksamhet och ekonomi och hur du aktivt kan påverka beslut.

Vi visar genom grupparbete och ett antal typiska transaktioner hur man bygger upp ett företag. Vi arbetar med hur en resultat- och balansräkning byggs upp, vad som innefattas, och vi kommer att beröra principerna för bolagsstyrning.

Efter kursen har du en tydligare uppfattning om de viktigaste nyckeltalen, soliditet, likviditet och kassaflöde. Vi räknar, med pennan i hand, på olika lönsamhetsmått såsom avkastning på eget kapital och på arbetande kapital. Vi bekantar oss med begrepp som EBIT, ROCE m fl.

Kursupplägget grundas på en fallstudie av en välkänd koncern. Vi arbetar med ett antal årsredovisningar, som vi analyserar och lär oss förstå uppbyggnaden av.

Vi relaterar lönsamhetsmåtten och nyckeltalen till andra samband i samhället eller till den egna ekonomin, och vi visar vad som driver lönsamhet och ger exempel på verktyg för vinstförbättringar.

Vi anpassar kursen till deltagarnas förutsättningar.


DIPLOMKURS I EKONOMI FÖR LEDNING OCH STYRELSE 2

Stockholm 15-16 maj

Vidareutveckla ditt företag genom analys och förbättringsförslag Vi fokuserar i denna etapp på mindre och medelstora företag, företag som vill växa. Företag i förändring, vi försöker oss på att identifiera:
- kostnadsproblem
- intäktsproblem
- bärkraften i affärsidén

Detta gör vi bl.a. genom att kursdeltagarna tar med sig det egna företagets bokslut som vi analyserar för att finna uppslag till förbättringar. Givetvis med högsta integritet. Konkurrensanalys, vår position på marknaden
- marginaler
- marknadsandel
- bransch

Vi diskuterar vad som är "rimliga" avkastningsmål och marginaler i vårt företag och vår bransch m.m.

Krav på förkunskap:

Kursen ansluter till Diplomkurs i Styrelseekonomi 1 och inleds med en kortare repetition av de viktigaste grundkunskaperna. Vi tar också till oss förslag och önskemål från tidigare kursutvärderingar för att belysa frågor av generellt intresse i styrelsearbetet. Har du specifika önskemål i sammanhanget är du välkommen att höra av dig till oss.

Relaterade artiklar