Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Dödsboförvaltning - fördjupning

Kursen ger en djupgående genomgång av dödsboförvaltningens olika aspekter såsom vem som företräder och kan företräda ett dödsbo. Välkommen!

Kursbeskrivning Dödsboförvaltning - fördjupning

Den som har till uppgift att förvalta ett dödsbo ställs ofta inför svåra frågor och parter med motstridiga intressen. Ibland är det ett bo med omfattande tillgångar, som t.ex. fastigheter eller företag, vilket kräver särskilda förvaltningsåtgärder. Ibland är det brist på likvida medel, eller omfattande skuldsättning som är problemet. Under kursdagen ges en genomgång och djupdykning av dödsboförvaltningens olika aspekter.

Kursen behandlar:

  • Vem som företräder och kan företräda ett dödsbo
  • I vems intresse dödsboförvaltningen sker
  • Dödsboföreträdarens förvaltningsuppdrag samt gränserna för detta uppdrag
  • Förvaltarens redovisning
  • Preskriptionsfrågor
  • Ansvar för skada

Kursen vänder sig till olika grupper av dödsboförvaltare såsom advokater, biträdande jurister, jurister vid begravningsbyråer, bankjurister, försäkringsjurister, revisorer m

Föreläsare

Johan Schüldt har specialiserat sig på ekonomisk familjerätt och har främst uppdrag som boutredningsman och bodelningsförrättare. Parallellt med advokatpraktiken har Johan under lång tid arbetet som lärare i juridik. Han undervisade på Juridisk Introduktionskurs vid Stockholms universitet under åren 1980 – 1995. Sedan början av 1990-talet innehar han tillsammans med Theddo Rother-Schirren en lektorstjänst i civilrätt. Han har också medverkat som medförfattare till flera läroböcker i familjerätt. Johan anlitas regelbundet som föreläsare vid Uppsala universitet och andra utbildningsinstitut.

Advokat Theddo Rother-Schirren tog jur kand-examen i Stockholm 1981 och har alltsedan dess varit verksam på allmänpraktiserande advokatbyrå och är numera verksam enbart inom området ekonomisk familjerätt huvudsakligen som bodelningsförrättare vid bodelning och boutredningsman vid dödsboförvaltning. Theddo Rother-Schirren sysslar även med undervisning och är sedan mer än 20 år verksam vid Stockholms universitet där han sedan 1994 innehar tjänst som universitetslektor i civilrätt. Han har medverkat vid utgivande avrättsfallssamlingar och läroböcker i juridik..

Målgrupp

Kursen vänder sig till olika grupper av dödsboförvaltare såsom advokater, biträdande jurister, jurister vid begravningsbyråer, bankjurister, försäkringsjurister, revisorer m.fl.

Relaterade artiklar