Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Entreprenad- och fastighetsrätt

Norstedts Juridik har en anrik historia som sträcker sig snart 50 år tillbaka i tiden, sedan 1967. Vi erbjuder kvalificerad fortbildning för dig som dagligen arbetar med juridiska frågeställningar. Vår historia som en av Sveriges första utbildningsstiftelser har inneburit att vi först och främst värdesätter en hög kvalité på våra kurser, den traditionen tummar vi inte på.

Exploaterings- och markanvisningsavtal

Denna kurs behandlar det nya regelsystemet och de förändringar som behöver göras för att uppfylla de nya kraven samt ger en genomgång av de bakomliggande reglerna i plan- och bygglagen. Även det nya förbudet mot kommunala särkrav inom energihushållningsområdet och det övriga området för tekniska egenskapskrav behandlas. Kursen syftar till att ge besked om det aktuella rättsläget och typiska tillämpningsfrågor samt relevant praxis.

Detaljplaner med frågor om miljökonsekvensbeskrivningar, strandskydd, riksintressen och Natura 2000

En ny ordning för detaljplanen gäller sedan början av 2015. Det finns också ett antal frågor där det ska ske ett samspel mellan miljöbalken och plan- och bygglagen (PBL).

Beskattning av fastigheter – inkomstskatt, fastighetsskatt, stämpelskatt och mervärdesskatt

Fastigheten har använts som skatteobjekt under lång tid i vårt land. Det är många olika skatter som kommer ifråga när det gäller fastigheter såsom moms, stämpelskatt, inkomstskatt och beskattning vid försäljning m.fl.

Miljörätten i entreprenadförhållandet – samspelet mellan miljötillstånd, entreprenadkontrakt och upphandling

Allt fler arbeten fordrar tillstånd eller dispens enligt gällande miljölagstiftning innan de får och kan utföras. Miljöjuridiska överväganden och ställningstaganden blir därför ofta styrande för genomförandet av ett entreprenad- och anläggningsprojekt. Detta är en omständighet som många gånger glöms bort vid utformandet av upphandlingsföreskrifter och entreprenad-kontrakt.

Bostadsrätt och markexploatering

Kursen ger dig en gedigen belysning av olika modeller för fastighetsförvärv och vilka överväganden som är avgörande vid exploatering av mark där en bostadsrättsförening är tänkt som slutförvärvare av fastighet och konsumenter som köpare av bostadsrätter.

Entreprenadjuridik 2 – fördjupning

Redovisningen av rättspraxis knyts ihop med gruppuppgifter där deltagarna får möjlighet att utifrån verkliga fall diskutera och analysera entreprenadjuridiska problem. Kursen ger även en överblick över aktuella juridiska frågor inom byggbranschen.

Fastighetsrättsdagen 2016

Syftet med dagen är att redovisa de senaste årens lagändringar och förslag till ändringar inom fastighetsrättens område samt belysa utvecklingen i praxis. Dessutom behandlas specifika svårtillgängliga fastighetsrättsliga frågor och vidare redovisas områden där det skett eller sker förändringar.

Fel i fastighet – problemområden och ansvarsfördelning

Fel i fastighet, köparens undersökningsplikt och gränserna för säljarens ansvar vid fel är vanligt förekommande tvistefrågor inom fastighetsrättens område. Rättsläget är relativt väl utkristalliserat genom ett stort antal avgöranden under åren, men antalet tvister verkar outtömligt. Under den senaste tiden har ofta tvisterna handlat om ansvaret vid besiktningsmannens och/eller mäklares medverkan och i vilken grad det går att utkräva ansvar av dessa.

Plan- och bygglagen - planfrågor

Den nya instansordningen sedan 2011 med överklagande hos mark- och miljödomstolarna har medfört en rikhaltig praxis vad gäller tillämpningen av PBL:s bestämmelser. Kursen syftar till att ge besked om det aktuella rättsläget och typiska tillämpningsfrågor samt relevant praxis.

Fastighetsbildning, praxis och strategiska val

Flertalet lantmäteriförrättningar sker med stöd av överenskommelser, även om förrättningslagstiftningen ger relativt långt gående möjligheter att tillgå mark och skapa rättigheter även mot en fastighetsägares vilja. Under kursen går vi igenom vad förrättningsverktygen kan användas till om de används fullt ut. Detta både med stöd av avtal och genom tvång. Särskild uppmärksamt ägnas åt de villkor som ska vara uppfyllda för att bilda lämpliga fastigheter och rättigheter. Relativt stor del av kursen behandlar därför reglerna i 3 kap fastighetsbildningslagen. Kursen bygger huvudsakligen på rättsfall och diskussioner utifrån olika typfall.

Gemensamhetsanläggningar, praxis och strategiska val

Flertalet anläggningsåtgärder sker med stöd av överenskommelser, även om anläggningslagen ger relativt långt gående möjligheter att inrätta och ändra gemensamhetsanläggningar även mot en fastighetsägares vilja. Under kursen går vi igenom hur anläggningslagen kan användas; vad som kan ske tvångsvis och vad som kan genomföras med stöd av överenskommelser.

Plan- och bygglagen - bygglovsfrågor

Den nya instansordningen sedan 2011 med överklagande hos mark- och miljödomstolarna har medfört en rikhaltig praxis vad gäller tillämpningen av PBL:s bestämmelser. Kursen syftar till att ge besked om det aktuella rättsläget och typiska tillämpningsfrågor samt relevant praxis.

Lokalhyresavtalet och de nya hyreslagarna

Hyreslagstiftningen är speciell och skiljer sig på många sätt från annan civilrättslig lagstiftning. Vid hyra av lokal blandas frågorna om tvingande regler till förmån för hyresgästen med rent kommersiella frågeställningar, för såväl uthyrare som hyresgäst. Många frågor är specifika för det kommersiella lokalhyresavtalet och hanteringsfelen är vanliga och ofta dyrköpta.

Relaterade artiklar