Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Ersättning vid intrång och lösen


Ersättningsrätten vid intrång i eller inlösen av fastigheter regleras i olika lagar bl. a. Expropriationslagen, Väglagen och Lag om byggande av järnväg. Värderingsprinciperna är i viss mån olika och gör, tillsammans med reglerna om värdeinverkan och toleransavdrag. Området blir därmed svårbegriplig för den som inte har full insyn i ämnet.

Kursen tar ett helhetsgrepp på ersättningsrätten med koppling till fast egendom framförallt med inriktningen mot jord- och skogsbruk. Vi går igenom möjligheterna till markåtkomst, ersättningslagstiftningen tillsammans med de grundläggande värderingsprinciperna, intrång av olika slag samt frågorna om och runt miljöskada. Kursen är uppdaterad med aktuell domstolspraxis samt behandlar frågorna om värdetidpunkt och toleransavdrag m.m.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med ersättningsrättsliga frågor inom kommuner, myndigheter, domstolar och företag. Det kan vara i rollen som konsult, handläggare, juridisk rådgivare eller beslutsfattare m.fl. 

Föreläsare

Föreläsare är teknologie doktor Leif Norell. Leif var tidigare värderings- och fastighets- rättslig specialist vid Lantmäteriet, med inriktning på framför allt intrångsvärdering. Numera konsult, Norells Värderingstjänster och är även expertkommentator för JP Fastighetsnet.

Programpunkter

Översikt över markåtkomstlagstiftningen

Ersättningslagstiftningen

  • expropriationslagen
  • vinstfördelningsprincipen

Grundläggande värderingsprinciper för intrång

Speciellt om intrång i jord- och skogsbruk

  • vägar och järnvägar
  • kraftledningar  och andra ledningar
  • metoder, exempel och rättspraxis

Miljöskada

  • störningar av vägar och kraftledningar
  • exempel och rättspraxis
Relaterade artiklar