Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Expedition Hälsa och Arbetsmiljö

Har du svårt att få ihop en bra helhet av arbetet med hälsa och arbetsmiljö i din organisation? Utebildarnas unika kombination av äventyrsinriktade utvecklingsdagar och hands-on-coaching i systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete hjälper dig att nå framgång.

Med konsulter inom både organisation, ledarskap och hälsa bygger vi ett hållbart 12-stegsprogram som bygger på hög kontinuitet, personalinflytande och tydlig mätbarhet. Hög prioritet sätts på att utveckla den psykosociala arbetsmiljön tillsammans med värdegrundsrelaterade frågor.

Att skapa minnesvärd utveckling som består.
Det är det som Utebildarna är bäst på.

Vad är den viktigaste delen på ditt företag inom hälsa och arbetsmiljö?
Våra tre huvudområden är

  • Hälsofrämjande (friskfaktorer)
  • Förebyggande (riskfaktorer)
  • Efterhjälpande (rehabiliterande)

Utebildarnas konsulter arbetar med ett salutogent perspektiv som innebär att utvecklingen sker med fokus på friskfaktorer. Utvecklingsarbetet sker på flera nivåer i organisationen för att stärka och utveckla det friska hos såväl individ, grupp och organisation för att skapa varaktig förändring.

Utebildarna skapar minnesvärd utveckling som består.

Relaterade artiklar