Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Exploaterings- och markanvisningsavtal

Kursen ger en fyllig bild av rättsområdet samt en fördjupad förståelse för sambandet mellan det civilrättsliga exploateringsavtalet och förhållandet till de offentligrättsliga regler som styr avtalet. Välkommen på kurs!

Kursbeskrivning

Kursen behandlar begreppet exploateringsavtal och går igenom bakgrunden till dessa avtal i form av:

  • vilka bestämmelser i plan- och bygglagen som styr genomförandet av detaljplaner
  • den praxis som finns kring exploateringsavtal
  • de uttryckliga regler om exploateringsavtal som infördes i PBL för några år sedan.

Kursen beskriver även anknytande ämnen såsom markanvisningsavtal, regler kring allmän plats, statsstödsfrågor i samband med försäljning/köp av kommunal mark, förbud mot kommunala särkrav m.m.

KURSEN BEHANDLAR BLAND ANNAT FÖLJANDE PROGRAMPUNKTER

  • Regelsystemet som styr exploateringsavtal och markanvisningsavtal
  • Bakomliggande regelsystem i plan- och bygglagen rörande genomförande av detaljplaner
  • Förbudet mot kommunala särkrav avseende tekniska egenskapskrav
  • Anknytande regler avseende statsstöd och offentlig säljverksamhet

Föreläsare

Jesper Blomberg, Jurist,Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Pontus Gunnarsson, Advokat och partner, MAQS advokatbyrå

Jesper och Pontus har arbetat med plan- och bygglagen i nästan 20 år, Jesper främst som domare och lärare och Pontus främst som advokat och stadsjurist. De undervisar sedan lång tid tillbaka i plan- och byggrätt och skriver även lagkommentarer till bl.a. plan- och bygglagen i Karnov och Lexino.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till jurister verksamma inom rättsområdet, t.ex. advokater, bolagsjurister, kommun- och stadsjurister, domare, beredningsjurister, biträdande jurister m.m., men även till andra verksamma inom området, t.ex. stadsarkitekter, exploateringsingenjörer, planchefer mfl.

För att gå kursen bör deltagaren ha arbetat en tid med frågor som rör rättsområdet, men även nybörjare kan tillgodogöra sig kursen.

Relaterade artiklar

Ansök till Exploaterings- och markanvisningsavtal, VJS Karnov Group


 
×