Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Fastighetsrättslig grundutbildning

Kursen Fastighetsrättslig grundutbildning är en tvådagarskurs som ger dig en bred översikt över fastighetsrätten, som ämne, med fördjupningar i vissa valda delar. Den teoretiska basen varvas med praktiska exempel som sätter de olika reglerna i ett större sammanhang. Syftet är att bygga en helhetsförståelse för fastighetsrättsliga problem och lösningar.

Fastighetsrättsliga frågeställningar uppkommer i vitt skilda sammanhang, vid allt från exploatering till förvaltning, på land och i vatten. Oberoende av förutsättningarna är vissa grundläggande regler av avgörande betydelse. I jordabalken regleras hur mark och vatten kan överlåtas och upplåtas, bl.a. genom olika nyttjanderätter och servitut. Dessutom är reglerna i jordabalken relevanta vid en bedömning av vilken egendom som är fast – och därmed hör till en fastighet – och vilken som är lös, liksom vid en bedömning av rättsförhållandet mellan grannar.

Fastigheter kan ändras till omfång och innehåll genom tillämpning av fastighetsbildningslagen. Dessa kan samverka – på frivillig väg eller tvångsvis – genom inrättandet av en gemensamhetsanläggning. Även om frivilliga upplåtelser är vanligast kan mark och utrymmen även upplåtas mot ägarens vilja, till exempel genom ledningsrättslagen och expropriationslagen. Vidare förekommer det att andra olovandes nyttjar någon annans mark eller vatten. Detta kan lösas på flera olika sätt, bl.a. med stöd av kronofogden. Centralt i fastighetsrätten är också hur markanvändningen kan styras genom olika planer, tillstånd och bestämmelser. En stor del av dessa regler återfinns i plan- och bygglagen samt miljöbalken.

Vi går igenom de centrala delarna inom fastighetsrätten och fördjupar oss i valda delar. Bland annat behandlas fastighetsbegreppet, överlåtelse och upplåtelse (servitut, nyttjanderätt m.m.) av fast egendom, pantsättning av fast egendom, förändring av fastighetsindelningen, samfälligheter och fastighetssamverkan, rätten till vatten, olovlig användning av fast egendom, planläggning av fast egendom samt verkan av detaljplaner, bygglov, miljöbalkens regler, expropriation och andra tvångsmedel m.m.

Kursen riktar sig till personer som kommer i kontakt med fastighetsrättsliga frågeställningar och är i behov av djupare juridiska kunskaper inom ämnesområdet. Det kan vara i rollen som handläggare på kommun, biträdande jurist eller annan som behöver uppdaterad kunskap inom området.

Föreläsare

Föreläsare är civilingenjören och juristen Tomas Vesterlin, Aktiebolaget Vesterlins & Co, Stockholm. Tomas är specialiserad på förrättningsjuridik och har arbetat med dessa frågor i 15 år, bl.a. som fastighetsrättslig expert på Lantmäteriet.

Programpunkter

 • Fastighetsbegreppet.
 • Överlåtelse av fast egendom, viktigt att tänka på.
 • Val av upplåtelseform, viktigt att tänka på.
 • Servitut, arrende, tomträtt, partiell nyttjanderätt, m.m.
 • Att skriva ett avtal om upplåtelse eller överlåtelse, risker och vanliga brister
 • Inteckning i fast egendom.
 • Lagfart och inskrivning.
 • Rättsförhållandet mellan grannar.
 • Att nyttja annans mark utan lov, konsekvenser.
 • Fastighetsbildning; avstyckning, klyvning, sammanläggning, fastighetsreglering.
 • Viktigt att tänka på vid en lantmäteriförrättning.
 • Olika typer av samfälligheter.
 • Gemensamhetsanläggning, hur samverkan kan regleras mellan fastigheter.
 • Ledningsrätt, risker och möjligheter.
 • Plan- och bygglagen, en översikt.
 • Detaljplaner, processen och rättsverkningar.
 • Bygglov, hur går prövningen till.
 • Miljöbalken, en översikt.
 • Strandskydd m.m.

Våra kurser uppfyller advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning. Efter genomgången kurs erhåller samtliga deltagare ett intyg där antalet utbildningstimmar specificeras. 

Relaterade artiklar