Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Föräldraansvaret och personlig assistans

Barns rätt till personlig assistans begränsas av det s.k. föräldraansvaret som härleds från Föräldrabalken och föräldraansvaret avtar i takt med att barnet blir äldre. Föräldraansvarets successiva minskning innebär att barnet, så snart det blivit lite äldre, kan komma att beviljas personlig assistans trots att det vid det första ansökningstillfället inte har sådan rätt.

Ibland kan allt hjälpbehov anses hänförligt till föräldraansvaret för ett icke funktionshindrat barn i motsvarande ålder. Ibland kan det visserligen finnas behov som överstiger normalt föräldraansvar samtidigt som denna överskjutande del inte är av sådan art och omfattning att assistans kan beviljas. Under kursen utreder vi vilken bedömning som bör göras vid avgörande om ett barn har rätt till personlig assistans.

Under en halvdag behandlar vi reglerna och gränsen för föräldrarnas ansvar vid bedömningen av barns rätt till personlig assistans. Kursen ger bl.a. svar på när och i vilken grad assistanshjälp reduceras eller helt faller bort vid olika åldrar. Vi behandlar även barnperspektivet samt make- och samboansvar i assistanssammanhang och kursen riktar sig till dig som arbetar som handläggare eller chef inom kommun eller som privat anordnare av personlig assistans.

Föreläsare

Föreläsare är jur. kand. Finn Kronsporre som är expert med mångårig erfarenhet av tillämpningen av LSS, framförallt personlig assistans, såväl som rådgivare som processförare.

Programpunkter

  • Föräldraansvaret enligt föräldrabalken
  • Föräldraansvar för: grundläggande behov och andra personliga behov, under dygnsvila, ansvarets omfattning vid olika åldrar, för olika grundläggande behov.
  • Vad innebär föräldraansvaret när barnet har behov av hjälp med kommunikationen?
  • Har det s.k. barnperspektivet någon betydelse vid bedömningen av barnets rätt till insats?
  • Funktionshindrade föräldrar med små barn.
  • Make- och samboansvar.
  • Hur bedöms varaktighetsrekvisitet för små barn i 1 § LSS?
  • Vari består skillnaden mellan föräldraansvar och makeansvar?
Relaterade artiklar