Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Fördjupning i plan- och bygglagen

En fördjupningskurs som behandlar de plan- och byggrättsliga planinstrumenten, främst översiktsplanen och detaljplanen.  Kursen fokuserar bland annat på vad som är möjligt att reglera i plan och vilken verkan regleringen får, även i förhållande till bygglovet.

Kursbeskrivning

Kursen behandlar på en fördjupande nivå de plan- och byggrättsliga planinstrumenten, främst översiktsplanen och detaljplanen.  Kursen fokuserar bl.a. på vad som är möjligt att reglera i plan och vilken verkan regleringen får, även i förhållande till bygglovet. Kursen behandlar även på en fördjupande nivå bygglovet, med fokus på bl.a. lovplikt, förutsättningar för lov och lovets förhållande till bl.a. plan. Kursen behandlar även föreläggande och byggsanktionsavgift samt de processuella förutsättningar som gäller vid överklagande enligt PBL, liksom rättskraftsaspekter. Kursen fokuserar på de delar som är mest relevanta ur ett tillämparperspektiv.

KURSEN BEHANDLAR BLAND ANNAT FÖLJANDE PROGRAMPUNKTER

  • Kort om PBL:s historik och systematik m.m.
  • Det kommunala planmonopolet och de allmänna hänsynsbestämmelserna
  • Översiktsplan och detaljplan; innehåll och verkningar
  • Bygglov; lovplikt, förhållandet till plan etc.
  • Tillsyn; föreläggande och byggsanktionsavgift m.m.
  • Överklagande; processrättsliga frågeställningar inkl. rättskraft

Föreläsare

Jesper Blomberg är jurist på Sveriges geologiska undersökning (SGU) samt medförfattare av bl.a. plan- och bygglagen i Karnov och Lexino. Han har även arbetat bl.a. som rådman vid Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen,

Pontus Gunnarsson är advokat och partner på MAQS advokatbyrå i Malmö. Han har arbetat med juridisk rådgivning sedan 2002; som advokat samt inom den kommunala sfären.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till jurister verksamma inom rättsområdet, t.ex. domare, advokater, bolagsjurister, beredningsjurister, biträdande jurister, kommunjurister m.m., men även till andra verksamma inom området, t.ex. stadsarkitekter, exploateringsingenjörer och planchefer.

Relaterade artiklar