Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Förelägganden, viten och andra sanktioner inom miljörätten

Förelägganden, viten, miljösanktionsavgifter, företagsböter och straff är alla instrument som enligt miljölagstiftningen kan användas i ingripande syfte. Regleringen kring dessa instrument innehållet dock begränsningar för att säkerställa att den enskilde inte blir felaktigt behandlad eller utsatt för godtycke. Sanktionsmöjligheterna har därför blivit tämligen komplicerade att tillämpa. Det har även tillkommit ny lagstiftning på området genom en ny förordning om miljösanktionsavgifter som trädde i kraft under 2012.

Kursen ger en genomgång av de rättsliga grunderna för olika typer av ingripanden enligt miljörättens bestämmelser. Även begränsningar när det gäller ingripanden behandlas och viss fördjupning sker i såväl regler om viten och sanktionsavgifter som miljöbalkens straffregler. Rättspraxis från Högsta domstolen och mark- och miljööverdomstolen redovisas och det ges stort utrymme för deltagarnas egna frågeställningar.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som i sitt arbete möter frågor som berör olika former av sanktioner inom det miljörättsliga området. Det kan vara i rollen som handläggare i domstol eller på myndighet, advokat eller annan jurist liksom andra konsulter eller rådgivare.

Föreläsare

Föreläsare är miljörättsexpert Stefan Rubenson, advokatfirman Åberg & Co i Stockholm. Stefan var tidigare chef för Miljödepartementets rättsenhet och ansvarig för lagstiftningsarbetet om miljöbalken. Han har skrivit flera böcker och lagkommentarer inom miljörätt.

Programpunkter

  • Genomgång av de rättsliga grunderna för olika typer av ingripanden.
  • Begränsningar och möjligheter att ingripa.
  • Rättssäkerhetsgarantier.
  • Föreläggandets utformning.
  • Vad som är möjligt och inte möjligt med viten.
  • Hur ett vitesföreläggande ska se ut.
  • När är det lämpligt med löpande viten.
  • Den nya förordningen om miljösanktionsavgifter.
  • Varför företagsböter anses mer effektivt än straffsanktioner enligt miljöbalken.
  • Miljöbalkens straffregler.

Våra kurser uppfyller advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning. Efter genomgången kurs erhåller samtliga deltagare ett intyg där antalet utbildningstimmar specificeras. 

Relaterade artiklar