Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Förmynderskapsrätt

Kursen ger en noggrann genomgång av omyndigjuridiken och reglerna om ställföreträdare för omyndiga och vuxna. Välkommen på kurs!

Kursbeskrivning

Under kursen gås förutsättningarna för godmanskap och förvaltarskap igenom liksom förvaltningsregler för ställföreträdare enligt föräldrabalken. Tredjemansfrågor belyses. Reglerna om särskild förvaltning behandlas ingående, varvid förutsättningar och rättsföljd, utformning av testamente, gåvobrev och förmånstagarförordnande med förvaltningsföreskrifter samt laglottsreglernas betydelse tas upp. Regelverket avseende överförmyndarverksamhet, överförmyndartillsyn och kontroll gås igenom. Särskild överförmyndarkontroll tas upp. Domstolens och länsstyrelsens roll behandlas, liksom processuella frågor och sekretess. Pågående lagstiftning presenteras. Rättspraxis gås igenom och diskuteras. Orientering om framtidfullmakter och anhörigbehörighet samt orientering om framtidsfullmakter och anhörigbehörighet.

KURSEN BEHANDLAR BLAND ANNAT FÖLJANDE PROGRAMPUNKTER

  • Omyndigas rätt att ingå avtal, bl.a. gåvor till barn
  • Föräldrars fria förmyndarförvaltning, uttagsrätt m.m.
  • Vad gäller vid krav på överförmyndarsamtycke?
  • Vad gäller för dödsbon med omyndiga delägare?
  • Överförmyndarens hantering av frågor om framtidsfullmakter.

Föreläsare

Advokat Per Westman, mångårig erfarenhet som ansvarig för utbildning för praktiker inom familjerättsliga ämnen och författare.

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, bankjurister, överförmyndarhandläggare och andra som kommer i kontakt med frågor inom förmynderskapsrätten. Kursen syftar till att ge deltagarna insikt i och förmåga att hantera rättsliga frågor inom förmynderskapsrättens område och att ha vetskap om var ytterligare kunskap kan sökas.

Relaterade artiklar