Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Förvaltningsrätt och myndighetsutövning

Myndighetsutövningen styrs av lagar och förordningar, allt i syfte att få till stånd en opartisk och likriktad utövning av de uppgifter som anförtrotts den aktuella myndigheten. För den enskilde medborgaren är det viktigt att känna att han/hon får sin sak prövad på ett neutralt och korrekt sätt. För den enskilde tjänstemannen innebär detta ett högt ställt krav på kunskap om de gällande reglerna. Även bemötandet vid handläggningen måste genomföras på ett korrekt sätt.

Kursen ger en översikt av rättssystemet och de regler som berör myndighetsutövning av en eller annan form. Detta gäller allt från rådgivning och annan vägledning till mer formell hantering inom myndighetsområdet. En fördjupning görs även inom de områden som har störst praktisk betydelse i det dagliga arbetet med aktuell rättspraxis och andra aktuella frågor.

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till handläggare, jurister och andra tjänstemän som arbetar inom offentlig förvaltning. Kursen passar även de som är nya i sin befattning, såväl de med juridisk utbildning som de med annan bakgrund.

Föreläsare

Föreläsare är jurist Malen Wallén, Post- och telestyrelsen. Malen har arbetat i Regeringsrätten som föredragande, är kammarrättsassessor och har bl.a. varit utredningssekreterare på Näringsdepartementet. Malen är mycket kunnig inom offentligrättsliga området och är en mycket god pedagog.

Programpunkter

 • En översikt av det svenska regelsystemet – regler och roller.
 • Myndighetsutövning inom stat, kommun och andra myndigheter.
 • Förvaltningslagen, förvaltningsprocesslagen och kommunallagen.
 • JO och JK:s roller.
 • Grundläggande principer.
 • Offentlighet, officialprövning och proportionalitetsprincipen.
 • Ärendehandläggning.
 • Beslutet – motivering, rättsverkan och omprövning.
 • Omprövning och överklagande.
 • Rätt att klaga, domstolsprocessen.
 • Personligt ansvar.
Relaterade artiklar