Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Framtidsfullmakter

Ny lagstiftning har bidragit till att institutet framtidsfullmakt infördes i Sverige den 1 juli 2017. Härigenom skapas en ny möjlighet för den som vill göra en framtida planering för sin ekonomi med tanke på ålderdom eller kommande sjukdom. Välkommen på kurs!

Kursbeskrivning

Framtidsfullmakter kommer att få ett stort praktiskt användningsområde vid sidan av sedvanliga fullmakter, rättshandlingar och som ett alternativ till godmanskap och förvaltarskap. Detta bidrar till att advokater, bankjurister och andra praktiskt verksamma jurister kommer behöva ge rådgivning om och biträda vid upprättande av framtidsfullmakter. Överförmyndarna och domstolarna kommer att behöva behärska institutet.

I kursen går vi igenom den nya lagen. Vi diskuterar regler för upprättande och återkallande av en framtidsfullmakt, liksom ikraftträdande, giltighet, angriplighet och upphörande. Senare diskuteras det praktiska användningsområdet, utformning av framtidsfullmakter, vem som kan vara framtidsfullmäktig samt insyn och bevakning av framtidsfullmakter. Nya regler om behörighet för anhöriga genomgås.

KURSEN BEHANDLAR BLAND ANNAT FÖLJANDE PROGRAMPUNKTER

  • Framtidsfullmakt; Bakgrund; Innebörd
  • Upprättande av framtidsfullmakt; Formkrav; Rättshandlingsförmåga; Beslutsförmåga
  • Återkallelse; Upphörande; Ogiltighet
  • Ikraftträdande av framtidsfullmakt; Tidpunkt; Andra krav
  • Brukande av framtidsfullmakt; Insyn; Ingripande från överförmyndare eller annan
  • Fullmaktsrättsliga frågor
  • Tolkning
  • Praktiska fall
  • Behörighet för anhöriga

Föreläsare

Per Westman är advokat och har mångårig erfarenhet som ansvarig för utbildning för praktiker inom familjerättsliga ämnen. Han driver egen advokatverksamhet i Stockholm och har i många år genom forskning och i praktik specialiserat sig på familjerätt, särskilt inom ekonomisk familjerätt, förmynderskapsrätt och framtidsfullmakter. Per är författare till boken Förmynderskap, Norstedts Juridik/Wolters Kluwer.

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater och biträdande jurister, jurister på juristbyråer, bankjurister försäkringsjurister, överförmyndare och andra som kommer i kontakt med frågor inom området framtidsfullmakter i sitt arbete.

Relaterade artiklar