Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Grundläggande plan - och byggrätt

Kursen ger värdefulla praktiska kunskaper inom ett dynamiskt och viktigt rättsområde som är under ständig förändring. Föreläsarna varvar en genomgång av lagstiftning, förarbeten och praxis med praktiska och konkreta exempel. Välkommen på kurs!

Kursbeskrivning

Kursen behandlar på en grundläggande nivå de centrala delarna av plan- och byggrätten, d.v.s. det kommunala planmonopolet och övriga grundläggande principer, tillämpliga allmänna hänsynsbestämmelser och avvägning av allmänna och enskilda intressen, översiktsplan, detaljplan, bygglov (lovplikt, förutsättningar för bygglov m.m.) samt tillsyn (föreläggande, byggsanktionsavgift m.m.) och överklagande.

Kursen fokuserar på de delar som är mest relevanta ur ett tillämparperspektiv.

KURSEN BEHANDLAR BLAND ANNAT FÖLJANDE PROGRAMPUNKTER:

  • Kommunala planmonopolet
  • Allmänna och enskilda intressen
  • Översiktsplan och detaljplan
  • Bygglov
  • Tillsyn; föreläggande och byggsanktionsavgift
  • Överklagande

Föreläsare

Jesper Blomberg och Pontus Gunnarsson har arbetat med plan- och bygglagen i nästan 20 år, Jesper främst som domare och lärare och Pontus främst som advokat och stadsjurist. De undervisar sedan lång tid tillbaka i plan- och byggrätt och skriver även lagkommentarer till bl.a. plan- och bygglagen i Karnov och Lexino.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till jurister verksamma inom rättsområdet, t.ex. domare, advokater, bolagsjurister, beredningsjurister, biträdande jurister, kommunjurister m.m., men även till andra verksamma inom området såsom stadsarkitekter, exploateringsingenjörer, planchefer, bygglovsinspektörer, nämndsekreterare m.m.

För att gå kursen bör deltagaren ha arbetat en tid med frågor som rör rättsområdet, men även nybörjare kan tillgodogöra sig kursen. 

Relaterade artiklar