Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Hälso- och sjukvårdsrättslig översiktskurs för vårdpersonal


Hälso- och sjukvårdslagen föreskriver att vårdverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls vilket medför att höga krav ställs på vårdgivare och vårdpersonal. Syftet med denna hälso- och sjukvårdsrättsliga översiktskurs är att ge deltagarna en ingående genomgång av deras ansvar som vårdpersonal och bemöta de frågetecken eller intressekonflikter som ofta kan förekomma inom vården.

Tvådagarskurs

Under kursens första dag kommer bland annat hälso- och sjukvårdens ansvarsfördelning och skyldigheter att behandlas samt patientens och närståendes rättigheter. Journalföring, kvalitetssäkring och informationssäkerhet utgör vidare programpunkter under denna första dag.

Under dag två får deltagarna en ingående genomgång av sekretess, anmälningsskyldigheter, läkemedelshantering och tillsyn. Aktuella sanktioner för vårdpersonal behandlas även.

Vem kursen riktar sig till

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom vården, antingen med direkt patientkontakt eller dig som har en ledande roll som verksamhets- eller mellanchef, samt till dig som arbetar med sjukvård på annat sätt inom kommun eller landsting alternativt inom privata vårdinstitutioner.

I priset ingår frukost, lunch och eftermiddagsfika båda kursdagarna samt kursdokumentation.

Kursledare

Kursledare är Linda Larsson och Hans Adler som parallellt kombinerar de juridiska och medicinska frågeställningarna vilket ger en unik kombination av teori och praktiska exempel.

Relaterade artiklar