Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Hantering av ansvar för föroreningsskador i praktiken


Varmt välkommen på kurs med advokat Linnea Ljung som har mer än tio års erfarenheter om rättsområdet. Under kursdagen får du en bred bild gällande hantering av ansvar för föroreningsskador i praktiken som också ger en god bild av de utmaningar det innebär.

Kursbeskrivning

Den här kursen riktar sig främst till dig som känner till eller misstänker att din verksamhet gett upphov till en föroreningsskada och som söker vägledning i hur frågan kan komma att handläggas. Kanske har du fått en underrättelse från länsstyrelse eller miljökontor om att ditt bolag kan ha ansvar för en föroreningsskada på egen eller annans fastighet. Du kan även ha fått frågan om föroreningsskador i samband med en köp-/säljsituation där ansvar för markförorening ska hanteras avtalstekniskt.

FÅ EN GENOMGÅNG AV:

 • Gällande rätt och de huvudsakliga vägledningar som styr myndigheternas praktiska handläggning
 • Rättsfall som är viktiga att känna till för att förstå vem som kan få ansvar för en föroreningsskada och hur omfattande detta ansvar är
 • Några av de vanligaste fällorna och felen som kan uppstå i samband med att en föroreningsskada ska hanteras i avtal mellan två parter.
 • Syftet är att du efter kursen ska känna dig väl bekant med en typisk ärendegång och olika vägval under gången. Kursen ger även en god bild av de utmaningar som det innebär att hantera föroreningsskador inom ramen för avtal.

KURSEN BEHANDLAR BLAND ANNAT FÖLJANDE PROGRAMPUNKTER

 • Fördjupning om miljöbalkens ansvarsregler, begreppet verksamhetsutövare, preskriptions­bestämmelser och ansvarsfrågor vid obestånd
 • Begreppet nödvändiga avhjälpandeåtgärder
 • Hur avgörs skäligheten? Om riskvärdering och skälighetsbegränsningar av ansvar
 • Ny praxis från mark- och miljööverdomstolen rörande ansvar för undersökning och avhjälpandeåtgärder
 • Regleringsprocessen, aktörer och vägvalsfrågor
 • Riskidentifiering i samband med överlåtelser, nedläggning eller ändring av markanvändning (från industriell till annan)
 • Specialfall - Exploatörens ansvar, fastighetsägarens ansvar, finansiärers ansvar, moderbolagsansvar, ansvarsgenombrott
 • Hantering av föroreningsskador i avtal

Föreläsare

Linnea Ljung, Advokat, Setterwalls Advokatbyrå

Linnea har mer än tio års erfarenhet av frågor som rör förorenade områden, och har som juridiskt biträde hanterat föroreningsfrågor vid tvister och vid så kallad Miljö Due Diligence i samband med försäljning och köp av både verksamheter och fastigheter.

Målgrupp

Kursen vänder sig till HSE-chefer, miljöchefer, miljösamordnare, bolagsjurister med ansvar för miljö- och fastighetsrättsliga frågor samt andra yrkesverksamma inom området.

Relaterade artiklar

Ansök till Hantering av ansvar för föroreningsskador i praktiken, VJS Karnov Group


 
×