Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Högre Styrelseutbildning

Möter du en större komplexitet och nya frågeställningar i ditt styrelsearbete? Tuffare konkurrens? Högre krav från kunder, leverantörer och andra intressenter? Ett felsteg eller dåligt underbyggt beslut kan vara affärskritiskt.

En uppdaterad högre styrelseutbildning

Sedan 2010 erbjuder StyrelseAkademien en högre certifieringsutbildning. Den vänder sig till dig som redan är verksam som styrelseledamot sedan några år tillbaka och som har en grundläggande styrelseutbildning motsvarande Rätt Fokus eller liknande. Vi har lyssnat på önskemålen hos tidigare deltagare och erbjuder nu en uppdaterad högre utbildning.

Denna högre utbildning bör du gå om du vill ta nästa steg i ditt styrelsearbete genom att både bredda och fördjupa sin kunskap i de utmaningar som kan möta ett bolag och därmed dess ägare, ledamöter och ledning.

Ledning och ledarskap

Styrelsearbete idag ställer lika stora krav på att leda verksamheten som att utöva ett ledarskap genom teamarbete både inom styrelsen och gentemot den operativa ledningen i bolaget. Styrelsens arbete organiseras ofta på ett sätt som liknar en projektorganisation och måste gå hand i hand med den linjeorganisation som de flesta bolag bygger på. Styrelsens sätt att organisera sitt arbete och hur den väljer att samverka med både ägare och ledning blir därför ett viktigt moment i arbetet.

Kunskap – inspiration - praktiska verktyg

Målet med utbildningen är att deltagarna ska kunna omsätta sina nyvunna kunskaper och erfarenheter i det praktiska styrelsearbetet i de bolag som deltagarna arbetar i. För att uppnå detta bygger utbildningen på en kombination av teori, praktiska exempel, arbete med case och några särskilt utvalda gästföreläsare. Vår målsättning är också att några av deltagarna ska erbjudas möjligheten att lägga fram problemställningar till gruppen i form av grupparbeten.

Anpassning till olika företags utmaningar

Varje fas och varje företag möter sina utmaningar. Trots detta har vi från utvärderingar och intervjuer sett att det finns vissa gemensamma frågeställningar som möter företag i en viss fas av sin utveckling och när det uppnått en viss storlek.

Högre styrelseutbildningen finns nu i tre varianter där mycket är lika men där innehållet har anpassats utifrån storlek på bolaget, för att vara mera relevant.

Högre styrelseutbildning för små och medelstora aktiebolag. Detta omfattar företag med en omsättning på ca 20-200 mkr. Frågor som finansiering, succession/generationsskiften, export och satsningar på nya marknader är ofta affärskritiska och är exempel på det som styrelser möter för första gången. Högre Styrelseutbildning för små och medelstora aktiebolag genomförs varje vår.

Högre styrelseutbildning för större aktiebolag med en omsättning på 200-1000 mkr. Högre styrelseutbildning för större bolag genomförs varje höst i Stockholm.

? Högre styrelseutbildning för stora noterade bolag, ofta med multinationell verksamhet. Denna utbildning genomförs på beställning och specialanpassas till varje tillfälle. Ring Suzanne Sandler för mer information 08-400 250 10

Pedagogik och lärare

Så här genomför vi utbildningen
Utbildningen sträcker sig över en längre tid och omfattar totalt över 50 tim undervisning. För att utbytet ska bli maximalt håller vi undervisningsgrupperna små med som mest 20 deltagare.

Alla lärare är noga utvalda och materialet är speciellt framtaget till utbildningen. Detta tillsammans med deltagarnas egen erfarenhet och möjligheten att diskutera i gruppen samt arbeta med konkreta case, ger deltagarna mer än vid andra mer teoretiska utbildningar.

Högt meritvärde
Varje utbildning avslutas med ett frivilligt teoretisk prov för att erhålla StyrelseAkademiens certifiering i Högre styrelseutbildning.

Relaterade artiklar