Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Hovrättsprocessen i tvistemål


Lär dig hur du praktiskt och framgångsrikt för en process i hovrätten! Kursen Hovrättsprocessen i tvistemål fördjupar dina kunskaper om hovrättsprocessen i dispositiva tvistemål. Välkommen!

För hovrättsprocessen aktualiseras särskilda regler vid handläggningen av tvistemål. Syftet med kursen är att deltagarna ska fördjupa sina kunskaper om rättegångsbalkens regler för dispositiva tvistemål i hovrätt och att de ska få en god inblick i de praktiska överväganden som kan aktualiseras vid genomförandet av en process i hovrätten.

Under kursen berörs också frågor som gäller huvudförhandlingen i hovrätten, tips och idéer när det gäller upplägget av sakframställningen, presentation av bevisning och slutanförande. Dessutom diskuteras frågor om avgörande av mål utan huvudförhandling.

Kursen är praktiskt inriktad och du kommer att ha nytta av kursen när du som ombud processar i hovrätten. Du får en god inblick i frågeställningar som kan uppkomma under rättegången och hur det kan vara lämpligt att agera i olika sammanhang.

Kursen behandlar bland annat:

  • klagorätt, utformningen av överklagandeskriften och prövningstillstånd i hovrätten,
  • processens ram i hovrätten när det gäller yrkanden och åberopade omständigheter
  • åberopande av bevisning; möjligheterna att åberopa ny bevisning samt frågor om om- och tilläggsförhör med parter och vittnen,
  • huvudförhandlingen i hovrätten; upplägget av sakframställning, presentation av bevisning och slutanförande.
  • avgörande utan huvudförhandling och vad som kan vara bra att tänka på som part.

Kursen vänder sig till bland annat advokater och andra jurister verksamma som ombud i allmän domstol.

Anne Kuttenkeuler är hovrättsråd och vice ordförande i Svea hovrätt. Hon är även verksam som avdelningsordförande i Allmänna reklamationsnämnden. På uppdrag av regeringen har hon bl.a. utrett frågor med civilrättslig och marknadsrättslig anknytning.


Relaterade artiklar