Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister


Kursen ökar din förståelse för sambandet mellan de rätt så svåröverskådliga materiella reglerna på området och hur processen ser ut för olika typer av tvister i nämnden. Varmt välkommen!

Kursbeskrivning

Processen vid hyresnämnden och arrendenämnden berör många människor. I förhållande till rättegången vid allmän domstol har den flera särdrag. Denna kurs syftar till att man på ett initierat sätt ska kunna föra talan i nämnden, och undvika fällor och fel bland de mängder av tidsfrister och formkrav som finns i lagstiftningen. Den ger dig även ökad förståelse för sambandet mellan de rätt så svåröverskådliga materiella reglerna på området och hur processen ser ut för olika typer av tvister i nämnden. Ska man vända sig till allmän domstol eller till nämnden? Vilka skillnader och likheter finns i processreglerna? Hur går det till i praktiken vid olika typer av medling i nämnden? Vilken nytta har man av de särskilda ledamöterna i nämnden?

KURSEN BEHANDLAR BLAND ANNAT FÖLJANDE PROGRAMPUNKTER

  • Allmänt om processen i hyres- och arrendenämnden
  • Materiella rättens processuella betydelse
  • Processledning och medling
  • Processramen
  • Bevisfrågor
  • Preliminärfrågor
  • Vissa särskilda processuella frågor
  • Förfarandet vid lokalmedling
  • Förfarandet i hovrätten
  • Nya regler om prövningstillstånd m.m.

Föreläsare

Carl Rydeman jobbar som hyresråd på Hyresnämnden. Han är expert i SOU 2012:82, Hyres- och arrendetvister i framtiden och anställd som fast medlare på Medlingsinstitutet och FSC. Carl har dessutom arbetat i flera olika domstolar sedan 1977 såsom notarie i Norrköpings tingsrätt och fiskalsutbildning Hovrätten för Nedre Norrland.

Håkan Julius var hyresråd och chef för Hyresnämnden i Stockholm under åren 1997–2011 och har därefter tjänstgjort i Svea hovrätt. Tidigare var han chefsrådman vid Stockholms tingsrätt och rättschef i Bostadsdepartementet. Han har deltagit som ordförande eller expert i ett flertal statliga utredningar och har skrivit boken Hyrestvister, Arrendetvister och Bostadsrättstvister. Förfarandet i nämnder och hovrätt. Han har också medverkat som författare till lagkommentaren Bostadsrättslagen.

Målgrupp

Kursen riktar sig till i första hand till jurister som kommer i kontakt med  Hyres- Arrende- och Bostadsrättsliga tvister. 


Relaterade artiklar