Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

IHM Strategisk marknads­föring

Att en produkt/tjänst säljer i dag är ingen garanti för att den gör det i framtiden. IHM Strategisk marknadsföring handlar om hur man utvecklar en affärsmässigt hållbar marknadsstrategi för en specifik produkt-/tjänstekategori.

Utveckla strategier som skapar mätbara kundvärden

IHM Strategisk Marknadsföring ökar förmågan att säkra affärsmässigheten i marknadsföringsbesluten. Fokus ligger på analys av marknadssituationen och varumärkeskapitalet samt val av marknadsstrategier för att skapa kundvärde på sikt.

Hur kan en produkt/tjänst utveckla tillväxt och bättre lönsamhet på sikt?

IHM Strategisk marknadsföring är indelad i två delar – varumärket och erbjudandet. Hur och varför behöver varumärket förändras? Hur kan vi matcha varumärke med erbjudande som skapar kundvärde på sikt?

Tyngdpunkten ligger på att lära sig en arbetsmetod för hur du identifierar och utvärderar dina handlingsalternativ, samt slutligen hur du underbygger ett beslutsunderlag som övertygar andra beslutsfattare och partners om att den marknadsstrategi du rekommenderar är affärsmässigt hållbar.

Varumärket och erbjudandet i fokus

IHM Strategisk Marknadsföring utgår ifrån de strategiska beslutssituationer som du möter i rollen som t ex marknadschef, produktägare, produktchef, retailchef, kategoriansvarig eller affärsområdesansvarig.

Du får lära du dig att genomlysa varumärket och identifiera vilka handlingsalternativ du har för varumärkets inriktning och utveckling. Utifrån varumärkets nuvarande position får du lära dig hur varumärket kan stärkas och utvecklas gentemot såväl kunder i en produktkategori som företagets alla intressenter.

Du får lära dig metoder för att analysera, utveckla och fatta beslut om strategier för erbjudandet i en produktkategori. Du får också lära dig hur man arbetar fram ett beslutsunderlag och bedömer finansiella aspekter på företagets marknadsstrategi. Särskilt bedömer vi den affärsmässiga hållbarheten i de olika satsningar som övervägs inom ramen för en produktkategori.

Efter IHM Strategisk Marknadsföring kan du:

  • Ta fram underlag till och fatta beslut om frågor som berör utveckling och förändring av företagets varumärkes- och erbjudandestrategi inom en specifik produktkategori
  • Utifrån ett givet affärsval, i termer av produktkategorier och kundsegment, finna och utveckla de resurser och förmågor som är nödvändiga för att förverkliga ett företags erbjudande och varumärkesstrategier
  • Affärsmässigt argumentera för dina beslutsrekommendationer med hjälp av marknadsmässiga, juridiska, organisatoriska och ekonomiska argument
  • Känna till immaterial- och konkurrensrättsliga aspekter på varumärkes- och erbjudandestrategier
Relaterade artiklar