Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

IHM Verksamhets­styrning

Hur kan du som verksamhetsansvarig få dina medarbetare att sträva mot samma mål, bli mer engagerade och prestera bättre? Genom IHM Verksamhetsstyrning ökar du din förmåga att förbättra effektiviteten i processerna och utveckla verksamhetens operativa skicklighet.

Gemensam målbild och alla samverkar – en utopi?

IHM Verksamhetsstyrning vänder sig till egenföretagare, enhetschefer och verksamhetsansvariga som vill utveckla sin förmåga att leda, styra och utveckla en organisation. Du får förståelse för hur du bör organisera verksamheten, fördela ekonomiskt ansvar, optimera processer samt delegera ansvar för att nå målen. Du får kunskap om system och verktyg för affärsplanering och uppföljning.

Leda, styra och utveckla

IHM Verksamhetsstyrning utgår ifrån de situationer du möter i rollen som enhetschef, verksamhetsansvarig eller företagsledare. En roll där du har det operativa ansvaret för att uppnå resultat inom ramen för det kundvärde som ska levereras och den resurseffektivitet som ska uppnås.

Tyngdpunken ligger på att lära dig att utforma en ändamålsenlig styrning av verksamheten med utgångspunkt från företagets affärsidé och affärsstrategi.

En effektivt organiserad verksamhet är nyckeln till lönsamhet och nöjda kunder

Med tydliga mål samt struktur och verktyg blir du bättre i din roll som ledare och kan skapa förutsättningar för engagemang, undvika konflikter och öka prestationsförmågan hos dina medarbetare. IHM Verksamhetsstyrning ger dig verktygen att leda, styra och utveckla en organisations operativa förmåga.

Du lär dig också vikten av samspel mellan organisation, styrformer och ledarskap inom ramen för att initiera och genomföra förändringar.

Efter IHM Verksamhetsstyrning har du ökad förmåga att

  • sätta mål utifrån det kundvärde som ska levereras till kund
  • använda olika verktyg för att sätta mål, skapa förutsättningar för en hög prestation, organisera och följa upp verksamheten
  • skapa delaktighet och engagemang genom insikter om modernt ledarskap och människors skilda förhållningssätt till förändring
  • identifiera, kartlägga och utveckla organisationens verksamhetsprocesser i syfte att synliggöra hur företaget åstadkommer både kundtillfredsställelse och ett effektivt resursutnyttjande
  • styra och följa upp att valda mål för kundvärde och resursutnyttjande är i nivå med förväntat resultat
  • genom återkoppling öka medarbetarnas medvetenhet om att verksamheten är på rätt spår eller inte
  • förstå och tillämpa den arbetsrättsliga lagstiftningen i rollen som personalansvarig chef 

 

Relaterade artiklar