Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

INTEGRERAD RISKHANTERING I OFFENTLIG SEKTOR

- Utbildning med syftet att skapa förutsättningar för att ha kontroll, hantera risker och undvika kriser.

Det är skillnader mellan kommunal, statlig och landstingsverksamhet i förhållande till privat. Styrningen utgår i det offentliga alltid från lagar, förordningar och politiska beslut. Offentlig verksamhet präglas också, mer än näringslivet i övrigt, av allmänhetens förväntningar och krav på insyn. Därför ser arbetet med riskhantering annorlunda ut. Rätt utnyttjat kan dock Risk Management vara ett kraftfullt verktyg i offentlig sektor. Programmet leds av två av Sveriges främsta experter inom området, Torbjörn Wikland och Anders Hult.

SSE Executive Education erbjuder ett fördjupningsprogram om Risk Management som utgår från de speciella krav som ställs på den offentliga sektorn. Programmet ger nödvändiga baskunskaper och redovisar metoder för ett mer effektivt arbete. Praktiska övningar, praktikfall och diskussioner deltagarna emellan ingår som en viktig del av lärandet.

Dag 1: Standarder, författningar och verkligheten

För att förstå och tillämpa standarder (främst COSO och ISO 31 000) på ett effektivt sätt måste man förstå – och frigöra sig från – gällande författningar som rör riskhantering. Vi börjar därför med att gå igenom kommunallagen, förordningen om intern styrning och kontroll (FISK) samt lagar och god sed för bolagsstyrning i börsbolag. Vi klargör kärnan i befintliga standarder för att synliggöra möjligheterna till ”både och”.

Dag 2: Från intern styrning och kontroll till övergripande riskhantering

För att förstå den nära kopplingen mellan intern kontroll och övergripande riskhantering utgår vi från de statliga myndigheternas, kommunernas och landstingsledningarnas perspektiv. Det handlar alltså om att följa lagar och förordningar och fokusera på verksamhetsnyttan men de strategiska frågorna kan inte lämnas utanför. För att utveckla verksamheten måste man våga ta risker. Att förutse och hantera förtroenderisker är också en viktig del.

Dag 3: Övergripande riskhantering och intern styrning och kontroll i praktiken

Nyckeln till framgångsrik Risk Management är att kunna kommunicera frågor om risk såväl till den högsta ledningen som ut i organisationen. Vi går igenom metoder för att identifiera och hantera risker, framför allt workshop-metoden. Sedan tar vi oss an ett verklighetsbaserat praktikfall för att praktisera de våra nya kunskaper.

För vem?

Programmet riktar sig till ledningsfunktioner, risk managers och controllers nära den högsta ledningen, internrevisorer och andra som har ansvar för riskhantering i både statlig, landstings- och kommunal verksamhet.

Mål och resultat

Programmet ger nödvändiga baskunskaper och redovisar metoder för ett mer effektivt arbete. Praktiska övningar, praktikfall och diskussioner deltagarna emellan ingår som en viktig del av lärandet.

Relaterade artiklar