Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Internationell arvsrätt

Kursen ger dig kunskaper om hur du praktiskt arbetar med frågor inom internationell arvsrätt. Varmt välkommen!

Har du koll på den nya arvförordningens tillämpningsområde och de nationella domstolarnas behörighet?

Kursen passar alla inblandade i frågor med internationell arvsrätt och ger dig goda förutsättningar för att hantera det rättsliga området i praktiken. Under dagen behandlas särreglering samt ny svensk nationell lagstiftning på området, men också nya behov av testamenten och andra förändringsbehov som reformen ger upphov till. Den teoretiska redovisningen kompletteras med praktiska övningsexempel.

Kursen behandlar bland annat:

  • Reformens huvuddrag
  • Den nya arvsförordningens tillämpningsområde
  • Lagvalsregler
  • Arvlåtarens möjlighet att välja vilken lag som ska tillämpas
  • De nationella domstolarnas behörighet
  • Skiftesmans behörighet
  • Erkännande och verkställighet av domar
  • Ny svensk lag om internationella arvsfrågor

Kursen vänder sig till alla som arbetar med frågor inom internationell arvsrätt.

Anders Eriksson är jurist och civilekonom och har tidigare varit rättschef i Justitiedepartementet, SÄPO-chef och generaldirektör i Kammarkollegiet. Han har också arbetat som domare i olika domstolar. Under tiden i Justitiedepartementet ledde han arbetet med reformer inom bl.a. familjerätt, avtalsrätt, köprätt, krediträtt, skadeståndsrätt, fastighetsrätt och bolagsrätt. Han är även juris hedersdoktor vid Uppsala universitet. Efter sin pensionering arbetar han med olika uppdrag, bl.a. som ordförande på avdelningar i Allmänna reklamationsnämnden.

Relaterade artiklar