Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Journalhantering och inre sekretess – när är det tillåtet att läsa i patientjournalen?https://www.jpinfonet.se/utbildningar/kurskalender/sjukvardsjuridik/journalhantering-och-inre-sekretess--nar-ar-det-tillatet-att-lasa-i-patientjournalen/

Patientdatalagen föreskriver att patientjournal ska föras vid vård av patienter med syftet att bidra till en god och säker patientvård. Den som för patientjournal ansvarar för de uppgifter som förs in i journalen. Patientjournalen har även funktion som informationskälla för patient, uppföljnings- och utvecklingsarbete, samt för tillsyn, uppgiftsskyldighet och forskning.

Dokumentationskravet är föremål för omfattande och komplexa lagbestämmelser som reglerar vad, hur och när vårdpersonalen ska dokumentera patientuppgifter samt restriktioner om tillgång till och användandet av dessa uppgifter.

För att hantera journalföringen korrekt krävs kunskaper om bland annat patientdatalagen, offentlighets- och sekretesslagen, patientsäkerhetslagen och Socialstyrelsens föreskrifter. Denna kurs ger deltagarna en grundlig genomgång av relevanta lagar och föreskrifter kopplade till journalhantering. Frågor som exempelvis när det är tillåtet att läsa i en anhörigs eller sin egen journal behandlas bland annat, samt loggkontroller och vad som kan anses utgöra dataintrång.

Vem kursen riktar sig till

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom vården, antingen med direkt patientkontakt eller dig som har en ledande roll som verksamhets- eller mellanchef, samt till dig som arbetar med sjukvård på annat sätt inom kommun eller landsting alternativt inom privata vårdinstitutioner.

I priset ingår frukost, lunch och eftermiddagsfika samt kursdokumentation.

Kursledare

Kursledare är Linda Larsson och Hans Adler som parallellt kombinerar de juridiska och medicinska frågeställningarna vilket ger en unik kombination av teori och praktiska exempel.

Programpunkter för utbildningen

  • Genomgång av relevanta lagar och föreskrifter såsom patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter i vården (HSLF-FS 2016:40)
  • Journaldokumentation; journalanteckning, signering, ändringar etc.
  • Tillgång till patientuppgifter (inre sekretess)
  • Sammanhållen journalföring och spärr
  • Loggkontroll och dataintrång
  • Journal på nätet
Relaterade artiklar