Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Juridik för inspektörer inom kommunal verksamhet


Det arbete en inspektör utför inom den kommunala verksamheten kräver god kunskap och kontinuerlig uppdatering. Särskilt då det ofta rör sig om myndighetsutövning som kan drabba enskilda.    

Under kurser går vi bland annat igenom vad som avses med begreppet "myndighetsutövning", ledande principer som styr handläggningen samt konsekvenser av att ett ärende innefattar myndighetsutövning. Kommunallagens regler rörande ärendehantering kommer även att behandlas liksom överklagandemöjligheter, ansvarsfrågor samt sanktionsmöjligheter m.m.

Kursen riktar sig till inspektörer och enhetschefer inom kommunala inspektionsverksamheter inom plan- och bygg, miljö samt livsmedel.

Från kursen exkluderas tillsyn enligt alkohollagen samt sådan kommunal inspektion som behandlar kvalitet inom olika verksamheter (interna kvalitetsinspektioner).

Föreläsare

Jur.kand. Christer Hjert har en bakgrund som domare och förbundsjurist på Svenska Kommunförbundet (nuvarande SKL).

PROGRAMPUNKTER FÖR UTBILDNINGEN

Grundläggande bestämmelser i regeringsformen som påverkar rättstillämpningen

Begreppet "myndighetsutövning" - vad avses och vilka konsekvenser följer av att ett ärende innefattar myndighetsutövning?

Ledande rättsliga principer vid myndighetsutövning - legalitetsprincipen, ändamålsprincipen, behovsprincipen, proportionalitetsprincipen

Nya förvaltningslagen och hur den påverkar ärendehandläggningen för inspektörer. Bl.a. de nya reglerna om rättsliga principer, utredningsansvar och beslutsmotivering.

Kommunallagens regler rörande ärendehantering - delegationsreglerna, jävsreglerna, likställighetsprincipen

Reglerna om nämndernas interna kontrollansvar

Överklagandemöjligheter - förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning?

Samverkansmöjligheter inom tillsyns- och inspektionsverksamheten

Fungerande säkerhets- och kontrollsystem för att minimera fel

Ansvarsfrågor

Kort om sanktionsmöjligheter

Kort om sanktionsmöjligheter - tillträdesrätt, genomföra åtgärder på den enskildes bekostnad, förelägganden och viten, byggsanktionsavgifter, miljösanktionsavgifter

Relaterade artiklar

Ansök till Juridik för inspektörer inom kommunal verksamhet, JP Infonet


 
×