Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

JURIDISK ÖVERSIKTSKURS

Lärandemål

Den övergripande målsättningen är att ge en överblick över vissa centrala delar av den svenska rättsordningen och en viss förståelse för det juridiska arbetssättet och juridikens funktion i samhället. Kursen ger en juridisk allmänbildning, av värde för såväl privat- som yrkesliv, och utgör samtidigt en god grund för fortsatta studier i juridik. Tyngdpunkten ligger på centrala delar av civilrätten, som familjerätt, avtalsrätt, konsumenträtt, arbetsrätt, associationsrätt mm. Därutöver behandlas marknadsrätt, straffrätt, processrätt, förvaltningsrätt och EU-rätt.

Kursen innehåll

  • Rättsordningens grunddrag
  • Civilrättslig översikt (Familjerätt, inkl successionsrätt, och personrätt, allmän avtalsrätt, speciell avtalsrätt fast och lös egendom, konsumenträtt, associationsrätt, arbetsrätt, immaterialrätt, skadestånd och försäkring)
  • Straffrätt
  • Processrätt
  • Allmän förvaltningsrätt

Kursupplägg

Kursen inleds med en orientering om den svenska rättsordningens uppbyggnad och grundläggande rättskällor. Tyngdpunkten ligger på en översikt av centrala civilrättsliga regler, såsom rättskapacitet, avtal, köp av lös egendom, fordringar, fastighetsrätt, skadestånd, familjerättens ekonomiska regler, successionsrätt och arbetsrätt. Därutöver behandlas relativt ingående associationsrätten. Vidare ingår en orientering om marknadsrätt, förvaltningsrätt, processrätt och EU-rätt.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och gruppövningar. Dessa omfattar dels introduktion till ämnet och inledningen till kurslitteraturen, dels kursdelarna personrätt, förvaltningsrätt, associationsrätt, arbetsrätt, marknadsrätt samt introduktion till EU-rätten. När varje del behandlas framgår av schemat.

Relaterade artiklar