Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

mindmentor.jpg


KBT för coacher och terapeuter

Kognitivt förhållningssätt sammanfattar ett antal grundläggande principer för att möta personer inom vården, företag och organisationer där man vill öka effekterna av samtal och förändringsarbete. Utgångspunkten är det kognitiva förhållningssättet där man arbetar efter hur en människas föreställningar påverkar hennes känslor och handlingar.

Det här är en utbildning för alla som vill komplettera sin verktygslåda vad gäller samtalsmetodik samt att skapa beteendeförändringar. Du ska kunna integrera denna metodik som ett naturligt redskap i ditt nuvarande arbete - oavsett om du jobbar som coach, ledare, terapeut eller på annat sätt arbetar med människor och samtal. Det är en praktiskt inriktad utbildning och du kan direkt under utbildningens gång använda dig av och träna på de metoder och verktyg som du lär dig.

Utbildningens syfte

Syftet med utbildningen är att ge dig teoretisk kunskap, praktisk träning och kompetens i KBT:s grunder. Utbildningen är användbar för dig som arbetar med människovårdande yrken. Utbildningen fungerar också som fördjupning av kompetens samt personlig utveckling. Vi arbetar utifrån ett tvärvetenskapligt synsätt där människan betraktas ur ett helhetperspektiv.

Omfattning och tider

  • 1 termin med möjlighet till ytterligare fördjupning
  • 10 lärarledda undervisningsdagar under terminen
  • Dagtid mellan 09.00 och 16.30

Vem kan söka sig till utbildningen?

Alla diplomerade coacher eller terapeuter. Utbildningen riktar sig till dig som i ditt yrke möter människor i samtal där förhållningssättet och kognitiva metoder kan vara ett viktigt redskap i arbetet.

Mellan utbildningstillfällena får du träna på att:

  • arbeta med dig själv
  • hemuppgifter som hjälper
  • tillämpning av avslappning och beteendeaktivering
  • träna på åtgärder och nyinlärning

Upplevelsebaserad inlärning

Vid inlärning är det viktigt att fråga oss, hur vi lär oss. En god inlärningsprocess ger resultat som är mer beständig över tid. Varje form av inlärning föregås av någon slags upplevelse. Det som påverkar resultatet av inlärningen är hur vi förmedlar denna upplevelse, samt hur vi behandlar denna upplevelse. Individen måste utveckla upplevelsens betydelse och detta helst i samspel med andra.

Oavsett om du arbetar som terapeut, coach, ledare eller liknande skall du kunna integrera denna metodik som ett naturligt redskap i ditt arbete. Utbildningnen är praktiskt inriktad och du kan under utbildningens gång direkt använda dig av de metoder och verktyg du lär dig.

Relaterade artiklar