Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Kommersiell fastighetsbeskattning i praktiken

Fastigheter i Sverige är ofta, på ett elelr annat sätt investeringsobjekt. Som skatteobjekt har fastigheterna också nyttjats sedan urminnes tider och fastighetsbeskattningens efter kan bli stora. De olika skatter som kan belasta en fastighet är bl.a. moms, stämpelskatt, inkomstskatt och beskattning vid försäljning. 

För den Fastighetens indelning i närings- eller privatbostadsfastighet är grunden för förvaltning, drift och även för hur avyttring kan och bör ske. Det uppstår ofta avgränsningsproblem mellan typen av fastighet samt  även inom byggnadsrörelse och vid handel av fastigheter. 

Fastighetsägaren eller rådmanen måste ha kunskap om regelverket runt de olika skatterna för att på ett säkert sätt kunna ge rätt råd i rätt situation. Det krävs en helhetssyn för att förstå de olika skattekonsekvenser som kan bli fallet vid olika situationer och framförallt vid olika typer av transaktioner. 

Kursen ger en bred, och i vissa delar fördjupad, genomgång av de olika skatter som på ett eller annat sätt belastar eller kan komma att belasta en fastighet och/eller deras ägare.

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, fastighets- och bolagsjurister samt till andra som kommer i kontakt med skattefrågor kring kommersiella fastigheter. 

Föreläsare

Föreläsare är Senior Advisor Jan Kleerup, Svalner Skatt & Transation och jur dr. Skattespecialist Peter Nilsson, LRF konsult. Jan Kleerup har mångårig erfarenhet inom skafferådgivning och har bland annat varit skatte chef och partner på ernst & young. Han är en flitigt anlitad föreläsare samt har även skrivit böcker och publicerat artiklar inom mervärdeskatteområdet.

Peter Nilsson är skattejurist inom LRF-koncernen och även verksam som lärare och forskare vid juridiska fokulteten vid lunds universitet. Han anlitas ofta som lärare och föredragshållare och har deltagitsom expert i flera statliga utredningar, är idag expert i Utredningen om vissa frågor inom fastighet- och stämpelskatteområdet. Peter Nilsson har även publicerat ett stort antal böcker och artiklar inom bl.a. fastighetsbeskattningsområdet.

Programpunkter

Löpande beskattning och inkomstskatt

 • Koncernbeskattning - underpris överlåtelse, koncernbidrag, etx. 
 • Avskrivningsregler - byggnad, byggnadsinventarier, mark, markinventarier, markanläggning
 • Aktuella rättsfall, ställningstaganden från Skatteverket och lagstiftning
 • Pågående lagstiftningsärenden och paketering av fastigheter

Löpande beskattning - mervärdesskatt

 • Frivillig skyldighet för skatteförutsättningarför moms på hyror - uthyrning till företag, kommuner och landsting. Uppförandeskede, avdragsrätt för ingående moms, jämkningsregler, m.m.
 • Obligatorisk skatteskyldighet - parkeringsverksamhet, byggverksamhet, idrottslokaler, m.m.
 • Övriga frågor runt moms - tjänster inom en fastighetskoncern, vidarefakturering/utlägg, omvänd byggmoms, fastighetsskötsel, moms i exploateringsavtal. Aktuella rättsfall, ställningstaganden från skatteverket och lagstiftning

Fastighetstransaktioner och investeringar

 • Förvärv av fastighet - fördelning av avskrivningsunderlag, jämkningshandling, övertagande av momsplikt, mäklar-och advokatkostnaedr etc.
 • Förvärv av fastighetsbolag - viktiga aspekter vid due diligence, införlivande i befintli koncern, jämkningsskyldighet, mäklar- och advokatkostnader etc. 
 • Försäljning av fastighet - olika ägandeformer, avdragsrätt för kapitalförlust, jämkningsregler etc. 
 • Försäljning av fastighetsbolag - olika ägandeformer, fastighetsaktiebolag, fastighetshandels-/kommanditbolag, paketering, handel med fatigheter etc. 

Stämpelskatt

 • Stämpelskattepliktiga fång - köp, byte, tillskott, gåva etc. 
 • Stämpelskattefria fång - fastighetsbildning, fusion, gåva etc. 
 • Skattesats och skattens beräkning - transportköp och uppskov

Aktuella rättsfall och lagstiftning

Relaterade artiklar