Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Komplicerad efterarvsrätt

Kursen fördjupar dina kunskaper  i efterarvsrättens mest komplicerade delar. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt otydligheter i lagstiftningen, komplikationer vid samtidig tillämpning av flera olika delar av regelsystemet och beräkningsmetoderna vid uträkning av fördelningen av kvarlåtenskapen. Varmt välkommen!

Ärvdabalkens regler om efterarv är komplicerade och innehåller dessutom ett antal oklarheter. När efterarvsreglerna ska tillämpas samtidigt med andra regler i ärvdabalken eller med regler i äktenskapsbalken eller sambolagen uppstår ofta mycket krångliga situationer. På den här kursen behandlas dessa frågor utförligt. Både legal efterarvsrätt och testamentarisk sekundosuccession omfattas.

Kursen syftar till att ge en djupare kunskap i efterarvsrättens mest komplicerade delar. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt otydligheter i lagstiftningen, komplikationer vid samtidig tillämpning av flera olika delar av regelsystemet och beräkningsmetoderna vid uträkning av fördelningen av kvarlåtenskapen. Betydelsen av testamenten av den först avlidna maken respektive den sist avlidna maken när det gäller efterarvsfrågor kommer också att behandlas.

Komplicerade frågeställningar

 • Hur ska gåvor beaktas vid bodelning och arvskifte efter den avlidne?
 • Vilken effekt får gåvorna för efterarvssituationen vid den efterlevande makens död? Vilken effekt får t.ex. vederlagsreglerna, förskottsreglerna och reglerna om det förstärkta laglottsskyddet?
 • Vad gäller om en efterlevande make som innehar den först avlidna makens kvarlåtenskap med fri förfoganderätt gifter om sig och det ska ske bodelning i det nya äktenskapet? Vilka komplikationer kan då uppstå om det t.ex. finns både giftorättsgods och enskild egendom i det nya äktenskapet?
 • Hur ska fördelningen av efterarv ske om den efterlevande maken gift om sig två gånger och har ärvt kvarlåtenskap efter båda sina makar med fri förfoganderätt?

Känner du att du i din yrkesutövning behöver kunna klarlägga dessa och andra efterarvsfrågor av mera komplicerat slag eller att du i vart fall behöver ha förmåga att inse när det i sådana frågor finns komplikationer som måste kunna hanteras? Deltagande på kursen ger goda förutsättningar för att hantera dessa frågeställningar i sin yrkesroll.

 • Bakgrunden till regelsystemet
 • Makes arvsrätt
 • Efterarvsrätten
 • Fördelningen av den efterlevande makens bo
 • Vederlagsregeln
 • Förkovransregeln
 • Arvsförskott av efterlevande make
 • Arvsberättigade vid den efterlevande makens död
 • Konkret efterarvsrätt
 • Efterlevande make gifter om sig
 • Efterlevande make blir sambo
 • Särskilt komplicerade fall av legal efterarvsrätt
 • Testamentarisk sekundosuccession
Kursen vänder sig till advokater, jurister och andra som arbetar med familjerättsliga frågor. Deltagande på kursen förutsätter att du har grundläggande kunskaper om ärvdabalkens arvsregler och om äktenskapsbalkens bodelningsregler. Det är också bra om du har några års erfarenhet av att arbeta med frågor om bodelning, arv och testamente.
 

Anders Eriksson är jurist och civilekonom och har tidigare varit rättschef i Justitiedepartementet, SÄPO-chef och generaldirektör i Kammarkollegiet. Han har också arbetat som domare i olika domstolar. Under tiden i Justitiedepartementet ledde han arbetet med reformer inom bl.a. familjerätt, avtalsrätt, köprätt, krediträtt, skadeståndsrätt, fastighetsrätt och bolagsrätt. Han är även juris hedersdoktor vid Uppsala universitet

 
Relaterade artiklar