Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Kurs i Handläggning och dokumentation inom äldreomsorgen

Handläggning och dokumentation är en viktig del i socialtjänstens arbete som måste genomföras på ett korrekt sätt för att säkerställa rättssäkerhet och kvalitet.

Under kursen gör vi en grundlig genomgång av regelverket om handläggning och dokumentation inom socialtjänstens område med särskilt fokus på handläggningen inom äldreomsorgen. Syftet är att ge en helhetsbild av vad som förväntas gällande handläggning och dokumentation inom socialtjänstens verksamhetsområde.

Kursen Handläggning och dokumentation inom äldreomsorgen behandlar den legala ramen och den praktiska handläggningen, från att ett ärende aktualiseras till att genomförandet av en insats avslutas. Innehållet bygger i huvudsak på lagstiftning och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, samt relevanta JO-uttalanden och rättsfall.

Kursen vänder sig främst till dig som är handläggare eller enhetschef inom äldreomsorg men kan även passa andra som arbetar inom området.

Programpunkter för utbildningen

 • Övergripande regler om handläggning och dokumentation
 • Hur uppkommer ett ärende?
 • Förhandsbedömning
 • Vad är en tillräckligt bra utredning?
 • Dokumentation under handläggningen: hur, vad, när och varför?
 • Hantering av allmänna handlingar och sekretessfrågor
 • Partsinsyn och kommunicering
 • Vissa specifika handläggningsfrågor vid t ex flytt från annan kommun
 • Hur ska ett beslut utformas?
 • Verkställighet och genomförande av insatser – val mellan insatser och utförare
 • Uppföljning av beslut och insatser
 • Hur hanteras ett överklagande?
 • Att avsluta insatser och sammanställa slutanteckning.
 • Rensning och gallring av akt.
Relaterade artiklar

Ansök till Kurs i Handläggning och dokumentation inom äldreomsorgen, JP Infonet


 
×