Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Kvalitetsledningssystem för stödboende och HVB-hem


Lagstiftaren ställer höga krav på den som ska bedriva HVB-verksamhet. Förutom krav på ett systematiskt kvalitetsarbete, inklusive Lex Sarah bestämmelserna, finns krav på dokumentation, god kvalitet och säkerhet samt personalens kompetens. Denna utbildningsdag innebär en grundläggande genomgång av föreskrifterna gällande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Gällande bestämmelser för verksamheten finns bland annat i socialtjänstlagen, socialtjänstförordningen och i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2003:20) om hem för vård eller boende.

Vi kommer att beröra upprättandet av ledningssystem för kvalitet utifrån gällande lagstiftning och de krav som finns för att bedriva HVB verksamhet, exempelvis verksamhetens inriktning och mål, rutiner för hantering av missförhållanden, synpunkter, klagomål, konflikter och hur den enskildes självbestämmande och integritet ska respekteras i arbetet, rutiner för konflikthantering, samverkan med uppdragsgivaren, utvärdering, och personalens kompetens.

Utbildningsdagen inkluderar också korta reflektionssamtal gällande innehållet i föreläsningen kopplat till den egna verksamheten.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personal och verksamhetsansvariga.

Föreläsare

Föreläsare är Hannah Kejerhag Oldenmark som är auktoriserad socionom och arbetar bland annat som utbildningskonsult inom sociallagstiftningen.

Programpunkter

  • Definition av kvalitet för HVB för ensamkommande
  • Den enskildes självbestämmande och integritet
  • Ledningssystemets grundläggande uppbyggnad
  • Systematiskt förbättringsarbete
  • Systematiskt kvalitetsarbete
  • Personalens medverkan
  • Dokumentation av kvalitetsarbetet
  • IVO:s tillsynsansvar       
Relaterade artiklar