Följ oss på Facebook eller Twitter för studietips och information

Ledarskap för ökat resultat, Dalarnas Akademi

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är chef för en verksamhet med upp till ca 300 anställda. Du har några års erfarenhet i ledande befattning och ingår i högsta ledningen. Vi lägger stor vikt vid diskussioner, reflektioner och att lära av varandras erfarenheter.

Under kursen får du bland annat genomgå en UL utbildning och en 360-gradersinventering, men även kommunikation, förhandling, konflikthantering, omvärldsbevakning, kreativitet och motivation utgör viktiga delar. Allt anpassas efter din yrkesroll för att på så sätt bli direkt applicerbart i din vardag.

Ledarskap för ökat resultat

En ökad effektivitet beror på hur omvärlden förändras och organisationens förmåga att utvecklas i dessa förändringar (effektivitet kan generellt definieras som graden av måluppfyllelse i förhållande till resursanvändning). Organisationens förmåga att utvecklas är helt beroende av medarbetarnas engagemang och kompetens.

Ett ledarskap för en ökad effektivitet skapar förutsättningar för att medarbetarna ska kunna göra ett bra arbete. Det skapar också ett inre engagemang och ett professionellt förhållningssätt hos medarbetarna och bygger på förtroende och trygghet. (Med professionell menas ett förhållningssätt som innebär en ständig strävan att styras av det som, på kort och lång sikt, gagnar verksamheten och inte av de egna behoven, känslorna eller impulserna.)

Ett sådant ledarskap är grunden för Försvarshögskolans modernaste ledarskapsutbildning ”Utvecklande ledarskap”. UL kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme. En utvecklande ledare utmärks även av inspiration och motivation i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet samt av personlig omtanke som handlar om att ge stöd, men också att konfrontera i ett gott syfte, både för individen och för organisationen.

Lärande

Ledarskapskurserna i Dalarnas Akademi är en resa i personlig utveckling. Många deltagare säger att ”kursen var mycket mer än en kurs”. Vi tror att det beror på att vi bygger kurserna på andragogiska principer (andragogik är ”lärande för vuxna”).

Våra ledarskapsutbildningar är förstås kvalitetssäkrade och förankrade i vetenskap och teori, men framför allt lägger de vikt vid det vardagliga. Det handlar om att få nya kunskaper, men lika mycket om att få träna på och landa de nya kunskaperna i sig själv och sitt ledarskap. Det skapar bestående beteendeförändringar. Ett stöd är erfarenhetsutbyte och nätverk. Att vara ledare kan vara ensamt på många sätt. Under ledarskapskurserna delar deltagarna erfarenheter och reflektioner med varandra, med stor respekt för var och ens kunskap och integritet. Handgripliga verktyg och modeller blandas med diskussioner och praktiska övningar.

Den röda tråden i våra ledarskapskurser är att gruppen jobbar intensivt med sig själva och varandra i rollen som ledare; jag som person, jag som ledare, jag som del i gruppen och gruppen som en del i verksamheten. Det är en fråga om personlig utveckling minst lika mycket som kompetensutveckling.

Under hela resan får du personlig handledning och rådgivning, oavsett vilken av våra ledarskapskurser du läser.

Relaterade artiklar